HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - חומרי ההדפסה

background image

סונייקואה

טקשה

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

250

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP412

/

הפוריא

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP410

/

הפוריא

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

160

םרג

/

מ

2

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP413

/

הפוריא

HEWW

ירפסמ

םיקלח

228

background image

טירפ

רואית

רפסמ

קלח

ריינ

HP LaserJet

שומישל

ינקתהב

HP LaserJet

.

םיאתמ

ריינל

םיבתכמ

,

םירכזמל

םיבושח

,

םיכמסמל

םייטפשמ

,

רווידל

רישי

תבותכתלו

םיגוסמ

םינוש

.

טרפמ

:

96

תוריהב

,

24

תורביל

)

90

םרג

/

מ

2

(

.

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPJ1124

/

ןופצ

הקירמא

Legal

)

8.5

x

14

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPJ1424

/

ןופצ

הקירמא

Letter

)

220

x

280

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Q2398A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Q2400A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

CHP310

/

הפוריא

ריינ

HP Printing

שומישל

ינקתהב

HP LaserJet

תקרזהו

ויד

.

ריינ

הז

רצונ

דחוימב

םידרשמל

םינטק

םידרשמלו

םייתיב

.

אוה

דבכ

רתוי

ריהבו

רתוי

ריינמ

לש

תונוכמ

םוליצל

םיכמסמ

.

טרפמ

:

92

תוריהב

,

22

תורביל

.

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPP1122

/

ןופצ

הקירמא

וקיסכמו

Letter

)

8.5

6x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

3

תוליבח

הספוקב

HPP113R

/

ןופצ

הקירמא

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP210

/

הפוריא

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

300

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP213

/

הפוריא

ריינ

HP Multipurpose

שומישל

לכב

םירישכמה

םיידרשמה

-

ינקתה

רזייל

תקרזהו

ויד

,

תונוכמ

םוליצ

ירישכמו

סקפ

.

ריינ

בר

-

יתילכת

דעוימה

םיקסעל

םיניינועמה

שמתשהל

ריינב

גוסמ

דחא

לכל

יכרוצ

דרשמה

.

ריהב

קלחו

רתוי

תוריינמ

םיידרשמ

םירחא

.

טרפמ

:

90

תוריהב

,

20

תורביל

)

75

םרג

/

מ

2

(

.

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

250

תונויליג

הליבחב

,

12

תוליבח

הספוקב

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

םע

3

םירוח

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

Legal

)

8.5

x

14

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPM1120

/

ןופצ

הקירמא

HPM115R

/

ןופצ

הקירמא

HP25011

/

ןופצ

הקירמא

HPM113H

/

ןופצ

הקירמא

HPM1420

/

ןופצ

הקירמא

229

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

HEWW

background image

טירפ

רואית

רפסמ

קלח

ריינ

HP Office

שומישל

לכב

םירישכמה

םיידרשמה

-

ינקתה

רזייל

תקרזהו

ויד

,

תונוכמ

םוליצ

ירישכמו

סקפ

.

םיאתמ

תוספדהל

ףקיהב

לודג

.

טרפמ

:

84

תוריהב

,

20

תורביל

)

75

םרג

/

מ

2

(

.

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPC8511

/

ןופצ

הקירמא

וקיסכמו

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

םע

3

םירוח

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPC3HP

/

ןופצ

הקירמא

Legal

)

8.5

x

14

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPC8514

/

ןופצ

הקירמא

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

Quick Pack

;

2,500

תונויליג

הליבחב

HP2500S

/

ןופצ

הקירמא

וקיסכמו

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

Quick Pack

םע

3

םירוח

;

2,500

תונויליג

הליבחב

HP2500P

/

ןופצ

הקירמא

Letter

)

220

x

280

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Q2408A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Q2407A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP110

/

הפוריא

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

Quick Pack

;

2500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP113

/

הפוריא

ריינ

HP Office recycled

שומישל

לכב

םירישכמה

םיידרשמה

-

ינקתה

רזייל

תקרזהו

ויד

,

תונוכמ

םוליצ

ירישכמו

סקפ

.

םיאתמ

תוספדהל

ףקיהב

לודג

.

דמוע

תושירדב

U.S. Executive Order

13101

םירצומל

םירמושה

לע

תוכיא

הביבסה

.

טרפמ

:

84

תוריהב

,

20

תורביל

,

30%

ןכות

רזחוממ

.

Letter

)

8.5

x6 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPE1120

/

ןופצ

הקירמא

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

םע

3

םירוח

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPE113H

/

ןופצ

הקירמא

Legal

)

8.5

x

14

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPE1420

/

ןופצ

הקירמא

םיפקש

HP LaserJet

שומישל

ינקתהב

HP LaserJet

רוחש

-

ןבל

דבלב

.

תלבקל

טסקט

הקיפרגו

םידח

םירורבו

,

ךמתסה

קר

לע

םיפקשה

וננכותש

וקדבנו

דחוימב

הדובעל

םע

ינקתה

HP LaserJet

רוחשב

-

ןבל

.

טרפמ

:

יבוע

:

4.3 mil

.

Letter

)

8.5

x

11

ץניא

'(

,

50

תונויליג

הליבחב

92296T

/

תונידמ

/

םירוזא

ןופצב

הקירמא

,

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

הפוריאבו

A4

)

210

x

297

מ

"

מ

(

,

50

תונויליג

הליבחב

922296U

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

הפוריאו

HEWW

ירפסמ

םיקלח

230

background image

ב

תוריש

הכימתו

בתכ

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

רצומ

HP

ךשמ

תפוקת

תוירחאה

תלבגומה

HP LaserJet

ימגד

M5025, M5035, M5035X

ןכו

M5035XS

תוירחא

הנשל

רתאב

חוקלה

תרבח

HP

תבייחתמ

ינפב

חוקלה

,

שמתשמ

הצקה

,

ירצומש

הרמוחה

םירזבאהו

לש

HP

ויהי

םיישפוח

םימגפמ

רמוחב

רוצייבו

ךשמב

הפוקתה

תניוצמה

ליעל

רחאל

תשיכר

רצומה

.

םא

לבקתת

העדוה

לע

םימגפ

ולאכ

ךלהמב

תפוקת

תוירחאה

,

ןקתת

תרבח

HP

תא

םירצומה

וחכוהש

םימוגפכ

וא

ףילחת

םתוא

יפל

התריחב

.

םירצומה

ופלחויש

ויהי

םישדח

וא

תמרש

םיעוציבה

םהלש

היהת

ההז

וזל

לש

םירצומ

םישדח

.

תרבח

HP

תבייחתמ

ינפב

חוקלה

ירצומש

הנכותה

לש

הרבחה

ונקתויש

יוארכ

שומישהו

םהב

השעיי

הכלהכ

,

אל

ולשכיי

לשב

םימגפ

רמוחב

וא

רוצייב

,

עוציבב

תודוקפ

הנכותה

תולולכה

םהב

,

רחאל

ךיראת

השיכרה

לש

רצומה

,

ךשמל

הפוקתה

תניוצמה

ליעל

.

םא

לבקת

תרבח

HP

העדוה

לע

םימגפ

הלאכ

,

ךשמב

תפוקת

תוירחאה

,

תרבח

HP

ףילחת

תא

רצומ

הנכותה

וניאש

עצבמ

תא

תודוקפ

הנכותה

תולולכה

וב

,

האצותכ

םימגפמ

הלאכ

.

תרבח

HP

הניא

תבייחתמ

יכ

םתלועפ

לש

ירצומ

HP

היהת

הפיצר

וא

תלוטנ

תואיגש

.

םא

אל

היהת

תרבח

HP

תלגוסמ

,

ךות

קרפ

ןמז

ריבס

,

ןקתל

רצומ

והשלכ

וא

ופילחהל

,

ואיבהלו

בצמל

ןיקת

חטבומכ

,

היהי

חוקלה

יאכז

יוכיזל

םוכס

השיכרה

לש

רצומה

הרומתב

תרזחהל

רצומה

הרבחל

,

אלל

יוחיד

.

ירצומ

תרבח

HP

םייושע

ליכהל

םיקלח

םירזחוממ

,

תמרש

םהיעוציב

ההז

וזל

לש

םירצומ

םישדח

.

ומכ

ןכ

,

ןכתיי

םירצומבש

השענ

שומיש

ןמדזמ

.

תוירחאה

אל

לוחת

לע

םימגפ

ומרגנש

ןיגב

) :

א

(

הקוזחת

וא

לויכ

אל

םיתואנ

וא

םייוקל

) ,

ב

(

הנכות

,

םיקשממ

,

םיקלח

וא

דויצ

םניאש

םיקפוסמ

לע

-

ידי

תרבח

HP

)

ג

(

םייוניש

וא

שומיש

יוקל

דצמ

םישמתשמ

יתלב

םישרומ

) ,

ד

(

הלעפה

תגרוחה

תולבגממ

טרפמ

יאנת

הביבסה

םסרופש

יבגל

רצומה

,

וא

)

ה

(

הנכה

וא

הקוזחת

תויוקל

רתאב

.

לככ

ןידהש

ימוקמה

ריתמ

תאז

,