עזרה HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

תספדמ

בר

-

תישומיש

תרדסמ

םגד

HP LaserJet

M5025

תרדסמו

םגד

HP LaserJet M5035

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

Q7829-90943

תויוכז

ינמיס

רחסמ

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Linux

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

הראב

"

ב

Linus

Torvalds

.

Microsoft

®

,

Windows

®

ו

-

Windows NT

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

ENERGY STAR

®

וגולהו

לש

ENERGY

STAR

®

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

לש

תונכוסה

הרימשל

לע

תוכיא

הביבסה

תוצראב

תירבה

)

United

States Environmental Protection Agency

.(

© 2006 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Edition 2, 6/2009

background image

ןכות

םיניינעה

1

תודוסי

האוושה

ןיב

םימגד

.....................................................................................................................................

2

תאוושה

תונוכת

........................................................................................................................................

3

תואצמתה

................................................................................................................................................

5

יקלח

ןקתהה

............................................................................................................................

5

תואיצי

קשממ

..........................................................................................................................

8

תנכות

ןקתהה

..........................................................................................................................................

9

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

............................................................................................................

9

ילהנמ

ןקתה

םיכמתנ

.................................................................................................................

9

תריחב

להנמ

תספדמה

םיאתמה

.................................................................................................

9

ילהנמ

ןקתה

םיילסרבינוא

תספדמל

...........................................................................

10

תרדגה

הרוצת

תיטמוטוא

לש

להנמ

ןקתהה

................................................................

10

ןכדע

וישכע

...........................................................................................................

10

HP Driver Preconfiguration

...............................................................................

11

תופידע

לש

תורדגה

הספדה

.....................................................................................................

11

תחיתפ

ילהנמ

ןקתהה

לש

תספדמה

...........................................................................................

12

הנכות

יבשחמל

Macintosh

.....................................................................................................

12

תרסה

הנכות

תוכרעממ

הלעפה

לש

Macintosh

.........................................................

13

תוינכות

תוריש

.......................................................................................................................

13

HP Web Jetadmin

.............................................................................................

13

תרש

טנרטניא

הנבומ

..............................................................................................

13

תנכות

HP Easy Printer Care

..............................................................................

14

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

........................................................................

14

םינפדפד

םיכמתנ

..................................................................................

14

תוינכות

רזע

םיביכרו

םירחא

.....................................................................................

14

2

חול

הרקבה

שומיש

חולב

הרקבה

................................................................................................................................

16

ראתימה

לש

חול

הרקבה

.........................................................................................................

16

ךסמ

החיתפה

........................................................................................................................

16

םינצחל

ךסמב

עגמה

...............................................................................................................

17

תכרעמ

הרזעה

לש

חול

הרקבה

.................................................................................................

18

שומיש

טירפתב

Administration

)

לוהינ

(

....................................................................................................

19

טווינ

טירפתב

Administration

)

לוהינ

(

.......................................................................................

19

טירפתה

Information

)

עדימ

(

..................................................................................................

19

טירפתה

Default Job Options

)

תויורשפא

תרירב

לדחמה

לש

תודובע

(

.........................................

20

תויורשפא

תרירב

לדחמה

רובע

ירמוח

רוקמ

................................................................

21

תויורשפא

תרירב

לדחמה

רובע

םוליצ

םיכמסמ

............................................................

21

תויורשפא

תרירב

לדחמה

לש

סקפ

............................................................................

22

iii

HEWW

background image

תויורשפא

תרירב

לדחמה

לש

ראוד

ינורטקלא

..............................................................

23

תרירב

לדחמה

תויורשפאל

החילש

הייקיתל

................................................................

23

Default Print Options

)

תרירב

לדחמה

תויורשפאל

הספדה

(

.......................................

24

טירפתה

Time/Scheduling

)

ןועש

/

ןומזת

(

..................................................................................

25

טירפתה

Management

)

לוהינ

(

...............................................................................................

26

טירפתה

Initial Setup

)

הרדגה

תינושאר

(

..................................................................................

27

Networking and I/O

)

הדובע

תשרב

טלקו

/

טלפ

(

.......................................................

27

תרדגה

סקפה

.......................................................................................................

34

תרדגה

ראודה

ינורטקלאה

.......................................................................................

36

טירפתה

Send Setup

)

תרדגה

החילש

(

....................................................................

37

טירפתה

Device Behavior

)

ןפוא

הלועפה

לש

ןקתהה

(

................................................................

37

טירפתה

Print Quality

)

תוכיא

הספדה

(

.....................................................................................

41

טירפתה

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

................................................................................

43

טירפתה

Resets

)

םיסופיא

(

.....................................................................................................

47

טירפתה

Service

)

תוריש

(

......................................................................................................

47

3

תרוצת

טלק

/

טלפ

תרוצת

USB

..........................................................................................................................................

50

תרדגה

הרוצת

לש

תשר

...........................................................................................................................

51

תרדגה

ירטמרפ

TCP/IPv4

.....................................................................................................

51

תרדגה

תבותכ

IP

..................................................................................................

51

תרדגה

תכיסמ

תשר

הנשמ

......................................................................................

52

תרדגה

רעש

תרירב

לדחמה

.....................................................................................

52

תרדגה

ירטמרפ

TCP/IPv6

.....................................................................................................

53

תתבשה

םילוקוטורפ

לש

תשרה

)

ילנויצפוא

(

.................................................................................

53

התבשה

לש

תרדגה

IPX/SPX

................................................................................

53

התבשה

לש

AppleTalk

.........................................................................................

54

התבשה

לש

DLC/LLC

..........................................................................................

54

יתרש

הספדה

גוסמ

HP Jetdirect EIO

.....................................................................................

54

4

ירמוח

הספדה

םישגמו

תויחנה

תויללכ

אשונב

ירמוח

הספדה

..........................................................................................................

56

ריינ

שיש

ענמיהל

שומישמ

וב

....................................................................................................

56

ריינ

לולעה

םורגל

קזנ

ןקתהל

....................................................................................................

56

םיטרפמ

םייללכ

ירמוחל

הספדה

................................................................................................

56

םילוקיש

עגונב

ירמוחל

הספדה

םידחוימ

......................................................................................................

58

תריחב

בצמ

ה

-

fuser

םיאתמה

..................................................................................................

60

תריחב

ירמוח

הספדהה

............................................................................................................................

62

תשיח

-

לדוג

תיטמוטוא

..............................................................................................................

62

םילקשמ

םילדגו

םיכמתנ

לש

ירמוח

הספדה

.................................................................................

62

תביבס

הספדה

ןוסחאו

ריינ

.......................................................................................................................

66

תניעט

ירמוח

הספדה

ישגמב

טלקה

............................................................................................................

67

תניעט

שגמ

1

)

שגמ

בר

-

יתילכת

(

...............................................................................................

67

המאתה

תישיא

לש

ןפוא

הלועפה

לש

שגמ

1

...............................................................................

68

תניעט

םישגמה

2

ו

-

3

)

םישגמהו

םיילנויצפואה

4

,

5

ו

-

6

(

...............................................................

69

תניעט

ירמוח

הספדה

םידחוימ

..................................................................................................

70

תניעט

םיכמסמ

תורטמל

הרבעה

סקפב

,

םוליצ

הקירסו

...................................................................................

72

תניעט

ךמסמ

לע

חטשמ

תיכוכזה

לש

קרוסה

................................................................................

72

תניעט

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

.....................................................................................

74

הספדה

לע

רמוח

הספדה

בבוסמ

.

.............................................................................................................

76

HEWW

iv

background image

תספדה

תונומת

אלל

םיילוש

.....................................................................................................................

78

הספדה

לע

ירמוח

הספדה

לדוגב

םאתומ

תישיא

...........................................................................................

79

תויחנה

תויללכ

הספדהל

לע

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

...................................................................

79

תרדגה

ילדוג

ריינ

םימאתומ

תישיא

............................................................................................

79

תניעט

ירמוח

הספדה

לדוגב

םאתומ

תישיא

שגמב

1

.....................................................................

79

תניעט

ירמוח

הספדה

לדוגב

םאתומ

תישיא

שגמב

2

ו

-

3

)

םישגמבו

םיילנויצפואה

4

,

5

ו

-

6

(

..................

80

חוקיפ

לע

תודובע

הספדה

.........................................................................................................................

82

5

תונוכת

ןקתהה

שומיש

קדהמב

-

תוכיסה

............................................................................................................................

84

תניעט

תוכיס

.........................................................................................................................

84

ירמוח

קודיה

..........................................................................................................................

85

שומיש

תונוכתב

ןוסחא

תודובע

..................................................................................................................

88

תלבק

השיג

תונוכתל

ןוסחא

תודובעה

.........................................................................................

88

שומיש

תנוכתב

קתועה

ןושארה

רושיאל

......................................................................................

88

תריצי

הדובע

גוסמ

קתוע

ןושאר

רושיאל

.....................................................................

88

תספדה

םיקתועה

םירתונה

לש

הדובע

גוסמ

קתוע

ןושאר

רושיאל

....................................

89

תקיחמ

הדובע

גוסמ

קתוע

ןושאר

רושיאל

...................................................................

89

שומיש

תנוכתב

הדובעה

תיטרפה

..............................................................................................

89

תריצי

הדובע

תיטרפ

...............................................................................................

89

תספדה

הדובע

תיטרפ

............................................................................................

89

תקיחמ

הדובע

תיטרפ

.............................................................................................

90

שומיש

תנוכתב

קתועה

ריהמה

QuickCopy

...............................................................................

90

תריצי

הדובע

גוסמ

QuickCopy

)

קתוע

ריהמ

(

............................................................

90

תספדה

יקתוע

םיפסונ

לש

הדובע

גוסמ

QuickCopy

)

קתוע

ריהמ

(

.................................

91

תקיחמ

הדובע

גוסמ

QuickCopy

)

קתוע

ריהמ

(

..........................................................

91

שומיש

תנוכתב

ןוסחא

הדובע

....................................................................................................

91

תריצי

תדובע

םוליצ

תנסחואמ

...................................................................................

91

תריצי

תדובע

הספדה

תנסחואמ

................................................................................

92

תספדה

הדובע

הנסחואש

........................................................................................

92

תקיחמ

הדובע

תנסחואמ

.........................................................................................

92

6

תומישמ

הספדה

שומיש

תונוכתב

ךותמ

להנמ

תספדמה

לש

Windows

...................................................................................

94

תריצי

תוכרע

לש

תורדגה

תוריהמ

שומישהו

ןהב

...........................................................................

94

שומיש

ינמיסב

םימ

.................................................................................................................

95

יוניש

לדוג

לש

םיכמסמ

............................................................................................................

95

תרדגה

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

להנממ

ןקתהה

...........................................................................

95

שומיש

גוסב

ריינ

הנוש

תספדהו

תוכירכ

......................................................................................

96

הספדה

לש

דומע

ןושאר

קיר

.....................................................................................................

96

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

...................................................................................

96

הספדה

ינשמ

ידיצ

ריינה

..........................................................................................................

97

שומיש

הספדהב

וד

-

תידדצ

)

תספדה

סקלפוד

(

תיטמוטוא

...............................................

98

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

..........................................................................................

98

תויורשפא

הסירפ

הספדהל

וד

-

תידדצ

.........................................................................

98

שומיש

הייסיטרכב

'

םיתוריש

'

.....................................................................................................

99

שומיש

תונוכתב

ךותמ

להנמ

תספדמה

לש

Macintosh

................................................................................

100

תוכרע

תורדגומ

שארמ

..........................................................................................................

100

תספדה

דומע

הכירכ

.............................................................................................................

100

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

.................................................................................

100

v

HEWW

background image

הספדה

ינשמ

ידיצ

ריינה

........................................................................................................

101

לוטיב

תדובע

הספדה

.............................................................................................................................

103

תקספה

תדובע

הספדהה

תיחכונה

חולמ

הרקבה

........................................................................

103

תקספה

תדובע

הספדהה

תיחכונה

הנכותהמ

.............................................................................

103

7

םוליצ

םיכמסמ

שומיש

ךסמב

Copy

)

הקתעה

(

................................................................................................................

106

תרדגה

תויורשפא

תרירב

לדחמ

הקתעהל

..................................................................................................

107

תוארוה

הקתעה

תויסיסב

........................................................................................................................

108

הקתעה

חטשממ

תיכוכזה

לש

קרוסה

.......................................................................................

108

הקתעה

ןיזממ

םיכמסמה

........................................................................................................

108

תמאתה

תורדגה

הקתעה

.......................................................................................................................

109

יוניש

תורדגה

ףוסיא

םיקתוע

...................................................................................................................

110

תקתעה

םיכמסמ

וד

-

םיידדצ

....................................................................................................................

111

תקתעה

םיכמסמ

וד

-

םיידדצ

ןפואב

ינדי

.....................................................................................

111

תקתעה

םיכמסמ

וד

-

םיידדצ

ןפואב

יטמוטוא

)

םימגדב

םהבש

תמייק

תספדה

סקלפוד

(

.......................

111

תקתעה

יכמסמ

רוקמ

םילדגב

םינוש

.........................................................................................................

113

תקתעה

םימוליצ

םירפסו

.........................................................................................................................

114

בוליש

תודובע

הקתעה

תועצמאב

שומיש

ב

-

Job Build

)

תיינב

הדובע

(

............................................................

115

לוטיב

תדובע

הקתעה

............................................................................................................................

116

8

הקירס

תחילשו

ראוד

ינורטקלא

תעיבק

הרוצתה

לש

תורדגה

ראודה

ינורטקלאה

..........................................................................................

118

םילוקוטורפ

םיכמתנ

..............................................................................................................

118

תעיבק

תורדגה

הרוצתה

לש

תרש

ראודה

ינורטקלאה

..................................................................

118

רותיא

םירעש

.......................................................................................................................

119

רותיא

רעש

ה

-

SMTP

חולמ

הרקבה

לש

ןקתהה

........................................................

119

רותיא

רעש

ה

-

SMTP

תינכותמ

ראוד

ינורטקלא

.........................................................

119

שומיש

ךסמב

Send E-mail

)

תחילש

ראוד

ינורטקלא

(

.................................................................................

120

עוציב

תולועפ

ראוד

ינורטקלא

תויסיסב

......................................................................................................

121

תניעט

םיכמסמ

....................................................................................................................

121

תחילש

םיכמסמ

...................................................................................................................

121

תחילש

ךמסמ

......................................................................................................

121

שומיש

תיצקנופב

המלשהה

תיטמוטואה

...................................................................

122

שומיש

סקנפב

תובותכה

.........................................................................................................................

123

תריצי

תמישר

םינעמנ

............................................................................................................

123

שומיש

סקנפב

תובותכה

ימוקמה

.............................................................................................

123

תפסוה

תובותכ

ראוד

ינורטקלא

סקנפל

תובותכה

ימוקמה

............................................

124

תקיחמ

תובותכ

ראוד

ינורטקלא

סקנפמ

תובותכה

ימוקמה

............................................

124

יוניש

תורדגה

ראודה

ינורטקלאה

רובע

הדובעה

תיחכונה

..............................................................................

125

הקירס

הייקיתל

.....................................................................................................................................

126

הקירס

דעיל

לש

תמירז

הדובע

.................................................................................................................

127

9

סקפ

סקפ

יגולנא

..........................................................................................................................................

130

תנקתה

רזבא

סקפ

................................................................................................................

130

רוביח

רזיבא

סקפה

וקל

ןופלט

.................................................................................................

133

תרדגה

ינייפאמ

סקפה

שומישהו

םהב

.......................................................................................

134

סקפ

ילטיגיד

.........................................................................................................................................

135

HEWW

vi

background image

10

לוהינ

ןקתהה

ותקוזחתו

שומיש

יפדב

עדימ

.................................................................................................................................

138

תורדגה

רובע

תוערתה

ראוד

ינורטקלא

......................................................................................................

140

שומיש

תינכותב

תנכות

HP Easy Printer Care

.......................................................................................

141

תחיתפ

תנכות

HP Easy Printer Care

..................................................................................

141

יעטקמ

תנכות

HP Easy Printer Care

...................................................................................

141

שומיש

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

.............................................................................................................

143

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

הנבומה

תועצמאב

רוביח

תשרל

.............................................................

143

יעטקמ

תרש

טנרטניאה

הנבומה

..............................................................................................

143

שומיש

הנכותב

HP Web Jetadmin

.......................................................................................................

146

שומיש

תינכותב

תורישה

HP Printer Utility

רובע

Macintosh

....................................................................

147

תחיתפ

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

..............................................................................

147

תונוכתה

לש

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

.......................................................................

147

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

............................................................................................................................

149

תלחות

ייח

םירמוחה

םילכתמה

...............................................................................................

149

יקרפ

ןמז

םירעושמ

תפלחהל

תוינסחמ

הספדה

...........................................................................

149

לוהינ

תוינסחמ

הספדהה

........................................................................................................

149

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

........................................................................................

149

שמתשה

תוינסחמב

הספדה

תוירוקמ

תרצותמ

HP

.....................................................

149

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

תרצותמ

HP

..............................................

149

תומיא

תוינסחמ

הספדה

........................................................................................

150

וקה

םחה

רתאו

טנרטניאה

לש

HP

חווידל

לע

תואנוה

.................................................

150

תפלחה

םירמוח

םילכתמ

םהיקלחו

...........................................................................................................

151

תויחנה

תפלחהל

םירמוח

םילכתמ

...........................................................................................

151

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

.....................................................................................................

151

עוציב

הקוזחת

תענומ

............................................................................................................

153

הקוזחת

תענומ

עונמב

הספדהה

............................................................................

153

תכרע

הקוזחתה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

..........................................................

154

יוקינ

ןקתהה

.........................................................................................................................................

155

יוקינ

ינוציח

..........................................................................................................................

155

יוקינ

חטשמ

תיכוכזה

לש

קרוסה

..............................................................................................

155

יוקינ

בג

הסכמה

לש

קרוסה

....................................................................................................

156

יוקינ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

................................................................................................

156

יוקינ

לולסמ

ריינה

.................................................................................................................

157

לויכ

קרוסה

..........................................................................................................................................

158

11

ןורתפ

תויעב

תמישר

תולועפ

ןורתפל

תויעב

..................................................................................................................

160

םימרוג

םיעירפמה

םיעוציבל

...................................................................................................

160

םישרת

המירז

ןורתפל

תויעב

...................................................................................................................

161

ןורתפ

תויעב

הספדה

תויללכ

...................................................................................................................

166

יגוס

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

.................................................................................................................

169

תועדוה

חול

הרקבה

...............................................................................................................................

170

תוביס

תוחיכש

תומיסחל

ריינ

...................................................................................................................

179

םימוקימ

לש

תומיסח

ריינ

........................................................................................................................

180

רורחש

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................................

181

רורחש

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................................

182

רורחש

תומיסח

ריינ

ןיזממ

םיכמסמה

יטמוטואה

.........................................................................

182

רורחש

תומיסח

ריינ

קדהממ

-

תוכיסה

/

םרועהמ

............................................................................

185

רורחש

תומיסח

ריינ

לולסממ

האיציה

........................................................................................

187

vii

HEWW

background image

רורחש

תומיסח

רזבאב

ילנויצפואה

הספדהל

וד

-

תידדצ

................................................................

189

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאב

תינסחמ

הספדהה

............................................................................

190

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאב

ישגמ

טלקה

....................................................................................

192

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאב

שגמ

טלקה

1

..................................................................

192

רורחש

תומיסח

ריינ

םישגמהמ

2

ו

-

3

.......................................................................

192

רורחש

תומיסח

ריינ

ירוזאמ

טלקה

םישגמב

םיילנויצפואה

............................................

193

תעינמ

תומיסח

ריינ

תונשנ

......................................................................................................

195

רורחש

תומיסח

תוכיס

............................................................................................................................

197

ןורתפ

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

...............................................................................................................

200

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

תורושקה

ירמוחל

הספדהה

..................................................................

200

תויעב

תוכיאב

הספדה

תורושקה

תביבסל

הדובעה

......................................................................

200

תויעב

תוכיאב

הספדה

תורושקה

תומיסחל

ריינ

..........................................................................

200

תואמגוד

לש

םימגפ

תונומתב

..................................................................................................

200

הספדה

הריהב

)

ףד

יקלח

(

.....................................................................................................

202

הספדה

הריהב

)

לכ

ףדה

(

.......................................................................................................

202

םירגרג

..............................................................................................................................

202

ירוזא

רֶסֶח

..........................................................................................................................

203

םיווק

.................................................................................................................................

203

עקר

רופא

..........................................................................................................................

204

תחירמ

רנוט

.......................................................................................................................

204

תקבא

רנוט

........................................................................................................................

205

םימגפ

םינשנ

......................................................................................................................

205

הנומת

תינשנ

.......................................................................................................................

205

םיוות

םיתוועמ

....................................................................................................................

206

תייטה

םיפד

.........................................................................................................................

206

לוסלס

וא

םילג

....................................................................................................................

207

טומיק

וא

םילפק

..................................................................................................................

207

םיווק

םינבל

םייכנא

..............................................................................................................

208

ינמיס

םיגימצ

......................................................................................................................

208

םימתכ

םינבל

לע

םירוזא

םירוחש

............................................................................................

208

םיווק

םירוזפ

.......................................................................................................................

209

סיפדת

שטשוטמ

.................................................................................................................

209

הרזח

תיארקא

לע

תונומת

.....................................................................................................

210

ןורתפ

תויעב

הספדה

תשרב

....................................................................................................................

211

ןורתפ

תויעב

סקפ

..................................................................................................................................

212

ןורתפ

תויעב

החילש

..............................................................................................................

212

ןורתפ

תויעב

הלבק

...............................................................................................................

212

ןורתפ

תויעב

םוליצ

םיכמסמ

....................................................................................................................

214

תעינמ

תויעב

םוליצ

םיכמסמ

...................................................................................................

214

תויעב

הנומת

.......................................................................................................................

214

תויעב

לופיט

ירמוחב

הספדה

..................................................................................................

215

תויעב

םיעוציב

.....................................................................................................................

216

ןורתפ

תויעב

ראוד

ינורטקלא

...................................................................................................................

218

תומיא

תבותכה

לש

רעש

ה

-

SMTP

.........................................................................................

218

תומיא

תבותכה

לש

רעש

ה

-

LDAP

..........................................................................................

218

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

םע

Windows

.........................................................................................................

219

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

ב

-

Macintosh

..........................................................................................................

220

ןורתפ

תויעב

Linux

...............................................................................................................................

223

ןורתפ

תויעב

PostScript

.......................................................................................................................

224

תויעב

תויללכ

.......................................................................................................................

224

HEWW

viii

background image

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

תנמזה

םיקלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

.................................................................................................

226

הנמזה

תורישי

מ

-

HP

............................................................................................................

226

הנמזה

תועצמאב

יקפס

תוריש

וא

הכימת

..................................................................................

226

הנמזה

תורישי

ךרד

תרש

טנרטניא

ץבושמ

)

רובע

תוספדמ

תורבוחמה

תשרל

(

..................................

226

הנמזה

תורישי

ךרד

תנכות

HP Easy Printer Care

..................................................................

226

ירפסמ

םיקלח

.......................................................................................................................................

227

םירזבא

...............................................................................................................................

227

םירמוח

םילכתמ

תוכרעו

הקוזחת

.............................................................................................

227

ןורכיז

.................................................................................................................................

227

םילבכ

םיקשממו

...................................................................................................................

228

ירמוח

הספדהה

....................................................................................................................

228

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

בתכ

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

............................................................................................

231

תוריש

תוירחא

תרגסמב

ןוקית

ימצע

לש

חוקלה

..........................................................................................

232

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תוינסחמ

הספדהה

........................................................................................

233

תוריש

תוחוקלה

לש

HP

.........................................................................................................................

234

םיתוריש

םינווקמ

..................................................................................................................

234

הכימת

תינופלט

....................................................................................................................

234

תוינכות

תוריש

,

ילהנמ

ןקתה

עדימו

ינורטקלא

............................................................................

234

תנמזה

םירזבא

וא

םירמוח

תורישי

תרבחמ

HP

..........................................................................

234

עדימ

לע

יתוריש

HP

.............................................................................................................

234

ימכסה

תורישה

לש

HP

.........................................................................................................

234

תנכות

HP Easy Printer Care

.............................................................................................

235

הכימת

עדימו

לש

HP

יבגל

יבשחמ

Macintosh

.........................................................................

235

ימכסה

הקוזחתה

לש

HP

.......................................................................................................................

236

ימכסה

תוריש

רתאב

.............................................................................................................

236

תוריש

רתאב

םויב

תרחמה

....................................................................................

236

תוריש

יעובש

רתאב

)

יפקיהל

דויצ

םילודג

(

................................................................

236

תזירא

ןקתהה

שדחמ

............................................................................................................

236

תוירחא

תבחרומ

..................................................................................................................

237

חפסנ

ג

םיטרפמ

טרפמ

יזיפ

...........................................................................................................................................

240

יטרפמ

למשחה

.....................................................................................................................................

241

תוטילפ

תויטסוקא

.................................................................................................................................

242

תביבס

הלעפה

.....................................................................................................................................

243

חפסנ

ד

עדימ

ירוטלוגר

תונקת

FCC

........................................................................................................................................

246

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

................................................................................................

247

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

......................................................................................................

247

רוציי

ןוזוא

............................................................................................................................

247

תכירצ

למשח

.......................................................................................................................

247

תכירצ

רנוט

.........................................................................................................................

247

שומיש

ריינב

........................................................................................................................

247

יקלח

קיטסלפ

......................................................................................................................

247

םירמוח

םילכתמ

תוספדמל

HP LaserJet

................................................................................

247

ix

HEWW

background image

עדימ

לע

תינכותה

לש

HP

תורזחהל

ירמוח

הספדה

םילכתמ

םרוזחמלו

..........................................

248

ריינ

....................................................................................................................................

248

תולבגה

לע

םירמוח

...............................................................................................................

248

קוליס

לש

דויצ

שמושמ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

................................

249

יפד

םינותנ

לע

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

..................................................................................

249

עדימ

ףסונ

...........................................................................................................................

249

תרהצה

םוקלט

.....................................................................................................................................

250

תרהצה

תומיאת

....................................................................................................................................

251

תורהצה

תוחיטב

...................................................................................................................................

252

תוחיטב

רזייל

.......................................................................................................................

252

תונקת

DOC

תוידנק

.............................................................................................................

252

תרהצה

VCCI

)

ןפי

(

..............................................................................................................

252

הרהצה

יבגל

לבכ

למשח

)

ןפי

(

.................................................................................................

252

תרהצה

EMI

)

האירוק

(

..........................................................................................................

252

תרהצה

EMI

)

ןאווייט

(

...........................................................................................................

252

הרהצה

אשונב

רזייל

דנלניפ

.................................................................................................

253

חפסנ

ה

הדובע

םע

ןורכיז

םעו

יסיטרכ

תרש

הספדה

הריקס

................................................................................................................................................

256

הנקתה

ןורכיז

תספדמב

..........................................................................................................................

257

תנקתה

ןורכיז

תספדמ

...........................................................................................................

257

תקידב

הנקתהה

לש

יסיטרכ

DIMM

.........................................................................................................

261

ןוכסח

םיבאשמב

)

םיבאשמ

םיעובק

(

........................................................................................................

262

תלעפה

ןורכיז

תכרעמב

Windows

..........................................................................................................

263

שומיש

יסיטרכב

תרש

הספדה

HP Jetdirect

.............................................................................................

264

תנקתה

סיטרכ

תרש

הספדה

HP Jetdirect

..............................................................................

264

תרסה

סיטרכ

תרש

הספדה

HP Jetdirect

...............................................................................

265

ןולימ

םיחנומ

........................................................................................................................................................

267

סקדניא

...............................................................................................................................................................

269

HEWW

x

background image

1

תודוסי

האוושה

ןיב

םימגד

תאוושה