Βοήθεια HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet M5025 και HP LaserJet M5035

Series MFP

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια χρήσης

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρµογή ή η µετάφραση χωρίς
προηγούµενη γραπτή άδεια, µε εξαίρεση τα
όσα επιτρέπονται από τους νόµους περί
πνευµατικών δικαιωµάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι µόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη
για τεχνικά ή συντακτικά σφάλµατα ή
παραλήψεις του παρόντος.

Αριθµός εξαρτήµατος: Q7829-90942

Εµπορικά σήµατα

Οι ονοµασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εµπορικά σήµατα της

Adobe Systems Incorporated.

Το Linux είναι σήµα κατατεθέν στις Η.Π.Α.
του Linus Torvalds.

Οι ονοµασίες Microsoft

®

, Windows

®

και

Windows NT

®

είναι σήµατα κατατεθέντα στις

Η.Π.Α. της Microsoft Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήµα κατατεθέν της The

Open Group.

Η ονοµασία ENERGY STAR

®

και το

λογότυπο ENERGY STAR logo

®

είναι

σήµατα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. από την
Αµερικανική Υπηρεσία Προστασίας
Περιβάλλοντος.

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Edition 2, 6/2009

background image

Πίνακας περιεχοµένων

1 Βασικά

Σύγκριση συσκευής .............................................................................................................................. 2
Σύγκριση χαρακτηριστικών .................................................................................................................. 4
Πού βρίσκεται τι .................................................................................................................................... 6

Μέρη συσκευής .................................................................................................................... 6
Θύρες διασύνδεσης ............................................................................................................. 9

Λογισµικό συσκευής ........................................................................................................................... 10

Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα ........................................................................... 10
Υποστηριζόµενα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή ........................................................ 10
Επιλέξτε το σωστό πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή ........................................................ 10

Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή γενικής χρήσης ......................................... 11
Αυτόµατη διαµόρφωση προγράµµατος οδήγησης ............................................ 11
Update Now (Άµεση ενηµέρωση) ...................................................................... 11
Προδιαµόρφωση προγράµµατος οδήγησης HP ............................................... 12

Προτεραιότητα ρυθµίσεων εκτύπωσης .............................................................................. 12
Άνοιγµα των προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή ............................................................ 13
Λογισµικό για υπολογιστές Macintosh ............................................................................... 13

Αφαίρεση του λογισµικού από λειτουργικά συστήµατα Macintosh .................... 14

Βοηθητικά προγράµµατα ................................................................................................... 14

HP Web Jetadmin ............................................................................................. 14
Eνσωµατωµένος διακοµιστής Web .................................................................. 15
Λογισµικό HP Easy Printer Care ....................................................................... 15

Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα .......................................... 15
Υποστηριζόµενα προγράµµατα περιήγησης .................................... 15

Άλλα συµπληρωµατικά και βοηθητικά προγράµµατα ....................................... 16

2 Πίνακας ελέγχου

Χρήση του πίνακα ελέγχου ................................................................................................................. 18

∆ιάταξη του πίνακα ελέγχου .............................................................................................. 18
Αρχική οθόνη ..................................................................................................................... 19
Κουµπιά που υπάρχουν στην οθόνη αφής ........................................................................ 20
Σύστηµα βοήθειας πίνακα ελέγχου .................................................................................... 20

Χρήση του µενού διαχείρισης ............................................................................................................. 21

Περιηγηθείτε στο µενού διαχείρισης .................................................................................. 21
Mενού Information (Πληροφορίες) ..................................................................................... 21
Μενού Προεπιλογές εργασιών ........................................................................................... 22

Προεπιλογές για πρωτότυπα ............................................................................ 23
Προεπιλογές αντιγραφής ................................................................................... 23
Προεπιλογές φαξ ............................................................................................... 24

ELWW

iii

background image

Προεπιλογές E-mail ........................................................................................... 25
Προεπιλογές αποστολής σε φάκελο .................................................................. 26
Προεπιλογές εκτύπωσης ................................................................................... 26

Μενού Χρόνος/Πρόγραµµα ................................................................................................ 27
Μενού ∆ιαχείριση ............................................................................................................... 29
Μενού αρχικής ρύθµισης ................................................................................................... 30

∆ίκτυο και είσοδος/έξοδος (I/O) ......................................................................... 30
Ρύθµιση φαξ ...................................................................................................... 39
Ρύθµιση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ................................................................ 41
Μενού ρύθµισης αποστολής ............................................................................. 42

Μενού Συµπεριφορά συσκευής ......................................................................................... 42
Mενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης) ....................................................................... 48
Μενού αντιµετώπισης προβληµάτων ................................................................................. 50
Μενού Resets (Επαναφορές) ............................................................................................ 54
Σέρβις µενού ...................................................................................................................... 55

3 Ρύθµιση Εισόδου/Εξόδου (I/O)

∆ιαµόρφωση USB .............................................................................................................................. 58
∆ιαµόρφωση δικτύου .......................................................................................................................... 59

∆ιαµόρφωση παραµέτρων TCP/IPv4 ................................................................................ 59

Ορισµός διεύθυνσης IP ..................................................................................... 59
Ορισµός της µάσκας υποδικτύου ...................................................................... 60
Ορισµός της προεπιλεγµένης πύλης ................................................................. 60

∆ιαµόρφωση παραµέτρων TCP/IPv6 ................................................................................ 61
Απενεργοποίηση πρωτοκόλλων δικτύου (προαιρετικό) .................................................... 61

Απενεργοποίηση IPX/SPX ................................................................................ 61
Απενεργοποίηση AppleTalk .............................................................................. 62
Απενεργοποίηση DLC/LLC ............................................................................... 62

∆ιακοµιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect EIO ....................................................................... 62

4 Μέσα εκτύπωσης και δίσκοι

Γενικές οδηγίες για µέσα εκτύπωσης ................................................................................................. 64

Είδη και τύποι χαρτιού που πρέπει να αποφεύγετε ........................................................... 64
Tύποι χαρτιού που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στη συσκευή ...................................... 64
Γενικές προδιαγραφές µέσων εκτύπωσης ......................................................................... 65

Μελέτες για ειδικά µέσα εκτύπωσης ................................................................................................... 66

Επιλογή της σωστής θέσης λειτουργίας της διάταξης έψησης .......................................... 68

Επιλογή µέσων εκτύπωσης ................................................................................................................ 70

Αυτόµατη ανίχνευση µεγέθους χαρτιού ............................................................................. 70
Υποστηριζόµενα βάρη και µεγέθη µέσων εκτύπωσης ....................................................... 70

Συνθήκες εκτύπωσης και αποθήκευσης χαρτιού ............................................................................... 74
Τοποθετήστε τα µέσα εκτύπωσης στους δίσκους εισόδου ................................................................ 75

Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στο δίσκο 1 (δίσκος πολλαπλών χρήσεων) ................... 75
Λειτουργία διαµόρφωσης δίσκου 1 .................................................................................... 77
Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στους δίσκους 2 και 3 (και στους προαιρετικούς
δίσκους 4, 5 και 6) ............................................................................................................ 77
Load special media (Τοποθέτηση ειδικού µέσου) .............................................................. 79

Τοποθέτηση εγγράφων για αποστολή φαξ, αντιγραφή και σάρωση .................................................. 81

Τοποθετήστε ένα έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ........................................ 81
Τοποθετήστε χαρτί στο εξάρτηµα αυτόµατης τροφοδοσίας εγγράφων (ADF) ................... 83

iv

ELWW

background image

Εκτύπωση µε στραµµένα µέσα ......................................................................................................... 85
Εκτύπωση ξακρισµένων .................................................................................................................... 87
Εκτύπωση µε προσαρµοσµένο µέγεθος ........................................................................................... 88

Οδηγίες για εκτύπωση σε χαρτί ειδικού µεγέθους ............................................................. 88
Για να ρυθµίσετε ειδικά µεγέθη χαρτιού ............................................................................. 88
Τοποθέτηση µέσων προσαρµοσµένου µεγέθους στο δίσκο 1 .......................................... 88
Τοποθέτηση µέσων προσαρµοσµένου µεγέθους στους δίσκους 2 και 3 (και στους
προαιρετικούς δίσκους 4, 5, και 6) ..................................................................................... 89

Έλεγχος εργασιών εκτύπωσης ........................................................................................................... 91

5 Χαρακτηριστικά συσκευής

Χρήση του εξαρτήµατος συρραφής ................................................................................................... 94

Τοποθέτηση κλιπ συρραφής .............................................................................................. 94
Μέσα εκτύπωσης συρραφής ............................................................................................. 95

Χρήση των δυνατοτήτων αποθήκευσης εργασιών ............................................................................. 98

Αποκτήστε πρόσβαση στις δυνατότητες αποθήκευσης εργασιών ..................................... 98
Χρήση της δυνατότητας διόρθωσης και αναµονής ............................................................ 98

∆ηµιουργήστε µια εργασία διόρθωσης και αναµονής ....................................... 99
Εκτυπώστε τα αντίγραφα που απέµειναν από την εργασία διόρθωσης και
αναµονής ........................................................................................................... 99
∆ιαγράψτε µια εργασία διόρθωσης και αναµονής ............................................. 99

Χρήση της δυνατότητας προσωπικής εργασίας ................................................................ 99

∆ηµιουργία µιας προσωπικής εργασίας .......................................................... 100
Eκτυπώστε µια προσωπική εργασία ............................................................... 100
∆ιαγράψτε µια προσωπική εργασία ................................................................ 100

Χρήση της δυνατότητας ταχείας αντιγραφής ................................................................... 101

∆ηµιουργία µιας εργασίας ταχείας αντιγραφής ................................................ 101
Εκτύπωση πρόσθετων αντιγράφων µιας εργασίας ταχείας αντιγραφής ......... 101
∆ιαγραφή µιας εργασίας ταχείας αντιγραφής .................................................. 101

Χρήση της δυνατότητας αποθήκευσης εργασίας ............................................................. 102

∆ηµιουργήστε µια αποθηκευµένη εργασία αντιγραφής ................................... 102
∆ηµιουργήστε µια εκτύπωση αποθηκευµένης εργασίας ................................. 102
Εκτυπώστε µια αποθηκευµένη εργασία .......................................................... 103
∆ιαγράψτε µια αποθηκευµένη εργασία ........................................................... 103

6 Βασικές ενέργειες για την εκτύπωση

Χρήση των λειτουργιών του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή για Windows ........................ 106

∆ηµιουργία και χρήση ταχείων ρυθµίσεων ...................................................................... 106
Χρήση υδατογραφηµάτων ............................................................................................... 107
Αλλαγή µεγέθους εγγράφων ............................................................................................ 107
Ρύθµιση µη τυποποιηµένου µεγέθους χαρτιού από το πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή ......................................................................................................................... 108
Χρήση διαφορετικού χαρτιού και εξωφύλλων .................................................................. 108
Εκτύπωση κενής πρώτης σελίδας ................................................................................... 109
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτιού .................................................. 109
Εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού ....................................................................... 110

Χρησιµοποιήστε αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης ........................................ 110
Mη αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης ............................................................. 111
Επιλογές διάταξης για εκτύπωση και στις δύο όψεις ...................................... 111

Χρήση της καρτέλας Services (Υπηρεσίες) ..................................................................... 112

ELWW

v

background image

Χρήση των λειτουργιών του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή σε υπολογιστές
Macintosh ......................................................................................................................................... 113

∆ηµιουργία και χρήση προρρυθµίσεων ........................................................................... 113
Εκτύπωση εξωφύλλου ..................................................................................................... 114
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί ............................................................. 114
Εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού ....................................................................... 115

Ακύρωση µιας εργασίας εκτύπωσης ................................................................................................ 117

Σταµατήστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου ........................ 117
Σταµατήστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης από το πρόγραµµα λογισµικού ............. 117

7 Αντιγραφή

Χρήση της οθόνης αντιγραφής ......................................................................................................... 120
Ορισµός των προεπιλογών αντιγραφής ........................................................................................... 121
Βασικές οδηγίες αντιγραφής ............................................................................................................. 122

Αντιγραφή από το γυαλί του σαρωτή ............................................................................... 122
Αντιγραφή από τον τροφοδότη εγγράφων ....................................................................... 122

Προσαρµογή των ρυθµίσεων αντιγραφής ........................................................................................ 123
Αλλαγή της ρύθµισης συρραφής αντιγράφων .................................................................................. 125
Αντιγραφή εγγράφων διπλής όψης .................................................................................................. 126

Μη αυτόµατη αντιγραφή εγγράφων διπλής όψης ............................................................ 126
Αυτόµατη αντιγραφή εγγράφων διπλής όψης (µόνο στα µοντέλα µε µονάδα αντιγραφής
διπλής όψης) ................................................................................................................... 126

Αντιγραφή πρωτοτύπων διαφόρων µεγεθών ................................................................................... 128
Αντιγραφή φωτογραφιών και βιβλίων ............................................................................................... 129
Συνδυασµός εργασιών αντιγραφής χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα δηµιουργίας εργασίας .......... 130
Ακύρωση εργασίας αντιγραφής ........................................................................................................ 131

8 Σάρωση και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ..................................................................... 134

Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα ......................................................................................... 134
∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων διακοµιστή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ................................... 134
Εύρεση πυλών ................................................................................................................. 135

Εντοπίστε την πύλη SMTP µέσα από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής ...... 135
Εντοπίστε την πύλη SMTP από κάποιο πρόγραµµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου .................................................................................................. 136

Χρησιµοποιήστε την οθόνη αποστολής E-mail ................................................................................ 137
Εκτέλεση βασικών λειτουργιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ........................................................... 138

Τοποθέτηση εγγράφων .................................................................................................... 138
Αποστολή εγγράφων ....................................................................................................... 138

Αποστολή ενός εγγράφου ............................................................................... 138
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης .............................. 139

Χρήση του βιβλίου διευθύνσεων ...................................................................................................... 140

∆ηµιουργήστε µια λίστα παραληπτών ............................................................................. 140
Χρησιµοποιήστε το βιβλίο τοπικών διευθύνσεων. ........................................................... 141

Προσθέστε τις διευθύνσεις e-mail στο βιβλίο τοπικών διευθύνσεων .............. 141
∆ιαγράψτε τις διευθύνσεις e-mail από το βιβλίο τοπικών διευθύνσεων .......... 141

Αλλαγή ρυθµίσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τη συγκεκριµένη εργασία ................................ 142
Σάρωση σε φάκελο ........................................................................................................................... 143
Σάρωση σε προορισµό ροής εργασίας ............................................................................................ 143

vi

ELWW

background image

9 Φαξ

Αναλογικό φαξ .................................................................................................................................. 146

Εγκαταστήστε το πρόσθετο εξάρτηµα φαξ ...................................................................... 146
Σύνδεση του εξαρτήµατος φαξ σε τηλεφωνική γραµµή ................................................... 149
Ρύθµιση παραµέτρων και χρήση των δυνατοτήτων του φαξ ........................................... 150

Ψηφιακό φαξ .................................................................................................................................... 151

10 ∆ιαχείριση και συντήρηση της συσκευής

Χρήση σελίδων πληροφοριών .......................................................................................................... 154
∆ιαµόρφωση ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ................................................................. 156
Χρήση του Λογισµικό HP Easy Printer Care .................................................................................... 157

Ανοίξτε το Λογισµικό HP Easy Printer Care .................................................................... 157
Ενότητες του Λογισµικό HP Easy Printer Care ................................................................ 157

Χρήση του ενσωµατωµένου διακοµιστή Web .................................................................................. 159

Πρόσβαση στον ενσωµατωµένο διακοµιστή Web µέσω µιας σύνδεσης δικτύου ............ 159
Ενότητες ενσωµατωµένου διακοµιστή Web .................................................................... 160

Χρήση του λογισµικού HP Web Jetadmin ........................................................................................ 162
Χρήση του βοηθητικού προγράµµατος εκτυπωτή HP Printer Utility για υπολογιστές Macintosh ..... 163

Ανοίξτε την εφαρµογή HP Printer Utility ........................................................................... 163
∆υνατότητες του HP Printer Utility ................................................................................... 163

∆ιαχείριση αναλωσίµων ................................................................................................................... 165

∆ιάρκεια ζωής αναλωσίµων ............................................................................................. 165
∆ιαστήµατα αντικατάστασης της κασέτας γραφίτη κατά προσέγγιση .............................. 165
Αντικατάσταση της κασέτας εκτύπωσης .......................................................................... 165

Αποθήκευση της κασέτας ................................................................................ 165
Χρησιµοποιήστε γνήσιες κασέτες γραφίτη της HP .......................................... 165
Πολιτική της HP για κασέτες γραφίτη εκτός HP .............................................. 166
∆ιαπίστωση γνησιότητας της κασέτας εκτύπωσης .......................................... 166
Ανοικτή γραµµή και τοποθεσία Web της HP για την απάτη ............................ 166

Αντικατάσταση αναλωσίµων και εξαρτηµάτων ................................................................................. 167

Οδηγίες αντικατάστασης αναλωσίµων ............................................................................. 167
Αντικατάσταση της κασέτας εκτύπωσης .......................................................................... 167
Εκτελέστε προληπτική συντήρηση .................................................................................. 169

Προληπτική συντήρηση για το µηχανισµό του εκτυπωτή ............................... 170
Το κιτ συντήρησης του ADF ............................................................................ 170

Καθαρισµός της συσκευής ............................................................................................................... 171

Εξωτερικός καθαρισµός ................................................................................................... 171
Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή .................................................................. 171
Καθαρίστε την επένδυση στο πίσω µέρος του καλύµµατος του σαρωτή ........................ 172
Καθαρισµός του ADF ....................................................................................................... 173
Καθαρίστε τη διαδροµή χαρτιού ....................................................................................... 174

Βαθµονοµήστε το σαρωτή ................................................................................................................ 175

11 Αντιµετώπιση προβληµάτων

Λίστα ελέγχου επίλυσης προβληµάτων ............................................................................................ 178

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση .................................................................... 178

∆ιάγραµµα ροής για την επίλυση προβληµάτων .............................................................................. 179
Επίλυση γενικών προβληµάτων εκτύπωσης .................................................................................... 185
Τύποι µηνυµάτων πίνακα ελέγχου ................................................................................................... 189
Μηνύµατα πίνακα ελέγχου ............................................................................................................... 190

ELWW

vii

background image

Συνήθεις αιτίες εµπλοκών χαρτιού ................................................................................................... 202
Θέσεις εµπλοκών ............................................................................................................................. 203
Jam recovery (Αποκατάσταση εµπλοκής) ........................................................................................ 205
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού ................................................................................................... 206

Αποκαταστήστε τις εµπλοκές από το εξάρτηµα αυτόµατης τροφοδοσίας εγγράφων
(ADF) ............................................................................................................................... 206
Clear jams from the stapler/stacker (Αποκαταστήστε τις εµπλοκές από το εξάρτηµα
συρραφής/στοίβαξης) ...................................................................................................... 208
Αποκαταστήστε τις εµπλοκές από τη διαδροµή εξόδου .................................................. 211
Αποκαταστήστε εµπλοκές στο προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης ............. 212
Αποκαταστήστε τις εµπλοκές στην περιοχή της κασέτας εκτύπωσης ............................. 213
Αποκαταστήστε τις εµπλοκές από τις περιοχές του δίσκου εισόδου ............................... 216

Αποκαταστήστε τις εµπλοκές στην περιοχή εισόδου του δίσκου 1 ................. 216
Αποκαταστήστε τις εµπλοκές από τις περιοχές εισόδου των δίσκων 2 και
3 ...................................................................................................................... 216
Αποκαταστήστε τις εµπλοκές στις περιοχές εισόδου των προαιρετικών
δίσκων ............................................................................................................. 218

Επίλυση των επαναλαµβανόµενων εµπλοκών ................................................................ 220

Αποκατάσταση εµπλοκών των κλιπ συρραφής ............................................................................... 222
Επίλυση προβληµάτων ποιότητας εκτύπωσης ................................................................................ 225

Προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται µε τα µέσα εκτύπωσης ........... 225
Προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται µε το περιβάλλον ................... 225
Προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται µε εµπλοκές χαρτιού .............. 226
Παραδείγµατα ελαττωµάτων στην εικόνα ........................................................................ 226
Αχνή εκτύπωση (µέρος της σελίδας) .............................................................................. 227
Αχνή εκτύπωση (ολόκληρη η σελίδα) ............................................................................. 228
Στίγµατα .......................................................................................................................... 228
Κενά ................................................................................................................................ 229
Γραµµές .......................................................................................................................... 229
Γκρίζο φόντο ................................................................................................................... 229
Λεκέδες από γραφίτη ...................................................................................................... 230
Ασταθής γραφίτης ........................................................................................................... 230
Επαναλαµβανόµενα ελαττώµατα .................................................................................... 231
Επαναλαµβανόµενη εικόνα ............................................................................................. 231
Παραµορφωµένοι χαρακτήρες ........................................................................................ 232
Κλίση της σελίδας ............................................................................................................ 232
Κύρτωση ή κυµατισµός ................................................................................................... 233
Πτυχές ή τσακίσµατα ...................................................................................................... 233
Κατακόρυφες λευκές γραµµές ........................................................................................ 234
“Ροδιές” ........................................................................................................................... 234
Λευκά σηµάδια σε µαύρο φόντο ..................................................................................... 234
∆ιάσπαρτες γραµµές ....................................................................................................... 235
Θολή εκτύπωση .............................................................................................................. 235
Τυχαία επανάληψη εικόνας ............................................................................................. 236

Επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης σε δίκτυο ................................................................................. 237
Επίλυση προβληµάτων φαξ ............................................................................................................. 238

Επίλυση προβληµάτων αποστολής ................................................................................. 238
Επίλυση προβληµάτων λήψης ........................................................................................ 239

Επίλυση προβληµάτων αντιγραφής ................................................................................................. 241

Αποτροπή προβληµάτων αντιγραφής ............................................................................. 241

viii

ELWW

background image

Προβλήµατα εικόνας ........................................................................................................ 241
Προβλήµατα χειρισµού µέσων ......................................................................................... 242
Προβλήµατα απόδοσης ................................................................................................... 244

Επίλυση προβληµάτων e-mail ......................................................................................................... 246

Επικυρώστε τη διεύθυνση της πύλης SMTP. .................................................................. 246
Επικυρώστε τη διεύθυνση της πύλης LDAP .................................................................... 246

Αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων στα Windows ......................................................................... 247
Επίλυση κοινών προβληµάτων για Macintosh ................................................................................. 248
Επίλυση προβληµάτων σε λειτουργικό σύστηµα Linux .................................................................... 251
Επίλυση προβληµάτων PostScript ................................................................................................... 252

Γενικά προβλήµατα .......................................................................................................... 252

Παράρτηµα Α Αναλώσιµα και εξαρτήµατα

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων και αναλωσίµων ............................................................ 254

Απευθείας παραγγελία από την HP ................................................................................. 254
Παραγγελία µέσω των υπηρεσιών παροχής σέρβις ή υποστήριξης ................................ 254
Απευθείας παραγγελία µέσω του ενσωµατωµένου διακοµιστή Web (για εκτυπωτές που
είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο) .......................................................................................... 254
Απευθείας παραγγελία µέσω του λογισµικού HP Easy Printer Care ............................... 254

Κωδικοί ειδών ................................................................................................................................... 255

Εξαρτήµατα ...................................................................................................................... 255
Αναλώσιµα και κιτ συντήρησης ........................................................................................ 255
Μνήµη .............................................................................................................................. 255
Καλώδια και διασυνδέσεις ............................................................................................... 256
Μέσο εκτύπωσης ............................................................................................................. 256

Παράρτηµα Β Σέρβις και τεχνική υποστήριξη

∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard .................................................................. 259
Εγγύηση σέρβις Customer Self Repair ............................................................................................ 261
Κεφαλή εκτύπωσης δήλωση περιορισµένης εγγύησης .................................................................... 262
Υποστήριξη πελατών HP ................................................................................................................. 263

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες .................................................................................................. 263
Τηλεφωνική υποστήριξη .................................................................................................. 263
Βοηθητικά προγράµµατα, προγράµµατα οδήγησης και ηλεκτρονική πληροφόρηση ...... 263
Απευθείας παραγγελία εξαρτηµάτων ή αναλωσίµων από την HP ................................... 263
Πληροφορίες για το σέρβις της HP .................................................................................. 263
Συµβόλαια συντήρησης της HP ....................................................................................... 264
Λογισµικό HP Easy Printer Care ..................................................................................... 264
Υποστήριξη και πληροφορίες από την HP για υπολογιστές Macintosh ........................... 264

Συµβόλαια σέρβις της ΗΡ ................................................................................................................. 265

Συµβόλαια επί τόπου εξυπηρέτησης ............................................................................... 265

Επί τόπου εξυπηρέτηση την επόµενη ηµέρα .................................................. 265
Εβδοµαδιαία (µαζική) επί τόπου εξυπηρέτηση ............................................... 265

Επανασυσκευασία της συσκευής .................................................................................... 265
Eκτεταµένη εγγύηση ........................................................................................................ 266

Παράρτηµα Γ Προδιαγραφές

Προδιαγραφές για τα φυσικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή ........................................................... 268
Ηλεκτρικές προδιαγραφές ................................................................................................................ 269

ELWW

ix

background image

Εκποµπές θορύβου .......................................................................................................................... 270
Συνθήκες λειτουργίας ....................................................................................................................... 271

Παράρτηµα ∆ Πληροφορίες σχετικά µε κανονισµούς

Κανονισµοί FCC ............................................................................................................................... 274
Πρόγραµµα περιβαλλοντικής επιστασίας προϊόντων ....................................................................... 275

Προστασία του περιβάλλοντος ........................................................................................ 275
Προστασία από το όζον ................................................................................................... 275
Κατανάλωση ισχύος ........................................................................................................ 275
Κατανάλωση γραφίτη ....................................................................................................... 275
Χρήση χαρτιού ................................................................................................................. 275
Πλαστικά .......................................................................................................................... 275
Αναλώσιµα εκτύπωσης HP LaserJet ............................................................................... 276
Πληροφορίες σχετικά µε το Πρόγραµµα Επιστροφής και Ανακύκλωσης Αναλωσίµων
Εκτύπωσης της HP .......................................................................................................... 276
Χαρτί ................................................................................................................................ 277
Περιορισµοί υλικών .......................................................................................................... 277
Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισµού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση . . . 278
Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ................................................................ 278
Για περισσότερες πληροφορίες ....................................................................................... 278

∆ήλωση τηλεπικοινωνίας ................................................................................................................. 279
∆ήλωση συµµόρφωσης .................................................................................................................... 280
∆ηλώσεις σχετικά µε την ασφάλεια .................................................................................................. 281

Ασφάλεια laser ................................................................................................................. 281
Καναδικοί κανονισµοί DOC .............................................................................................. 281
∆ήλωση VCCI (Ιαπωνία) .................................................................................................. 281
∆ήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία) ............................................................. 281
∆ήλωση EMI (Κορέα) ....................................................................................................... 281
∆ήλωση EMI (Ταϊβάν) ...................................................................................................... 282
∆ήλωση laser (Φινλανδία) ............................................................................................... 282

Παράρτηµα Ε Εργασία µε κάρτες µνήµης και διακοµιστή εκτυπώσεων

Επισκόπηση ..................................................................................................................................... 284
Εγκατάσταση µνήµης εκτυπωτή ....................................................................................................... 285

Για να εγκαταστήσετε µνήµη εκτυπωτή ........................................................................... 285

Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM ................................................................................................... 289
Αποθήκευση πόρων (µόνιµοι πόροι) .............................................................................................. 290
Eνεργοποίηση της µνήµης σε περιβάλλον Windows ....................................................................... 291
Χρήση των καρτών διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect .............................................................. 292

Τοποθέτηση µιας κάρτας διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect ..................................... 292
Αφαίρεση µιας κάρτας διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect ......................................... 293

Γλωσσάρι ........................................................................................................................................................ 295

Ευρετήριο ........................................................................................................................................................ 299

x

ELWW

background image

1