HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Adresování

background image

Adresování

Poznámka

Protokol LDAP se obvykle používá pouze v podnikových e-mailových prostředích.

Pokud používáte pro e-mailové služby poskytovatele služeb Internetu, společnost HP doporučuje
použít funkci Adresář e-mailu.

Aby mohl produkt odesílat naskenované dokumenty, je třeba zadat nejméně jednu cílovou adresu.
Funkce adresování produktu tento proces zjednodušuje přístupem na server LDAP.

Obrazovka Adresování slouží k nastavení funkcí, které produktu umožňují získat adresy přímo
z databáze serveru LDAP (Lightweight Directory přístup Protocol), nikoli z replikovaného adresáře
serveru LDAP. Přímé použití adresáře serveru LDAP zaručuje, že budou použity nejnovější adresy.
Pokud je nastavení serveru LDAP nesprávné nebo pokud je nelze zjistit automaticky, zobrazuje se na
obrazovce příslušná zpráva. Následující obrázek a tabulka popisují použití této obrazovky.

Obrázek 4-9

Obrazovka Nastavení adresování

Tabulka 4-7

Nastavení adresování

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP

.

2

Nápověda

Klepnutím lze otevřít soubor nápovědy, který obsahuje informace o
obrazovkách karty Digitální odesílání.

3

Povolit zařízení přímý přístup
do adresáře LDAP

Zaškrtnutím tohoto políčka lze poskytnout zařízení přímý přístup do adresáře
serveru LDAP.

CSWW

Adresování

69

background image

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

4

Způsob přihlášení k serveru
LDAP

Anonymní

Volbou této možnosti se lze připojit
k serveru LDAP tehdy, pokud server
LDAP nevyžaduje pro přístup do
databáze přihlašovací údaje uživatele.

Jednoduchý

Volbou této možnosti se lze připojit
k serveru LDAP tehdy, pokud server
LDAP vyžaduje pro přístup do databáze
přihlašovací údaje uživatele.

Při volbě této možnosti je třeba zadat
uživatele, heslo a doménu. Vezměte
v úvahu, že heslo se po síti posílá
nešifrované.

Jednoduchý přes
zabezpečený kanál (SSL)

Volbou této možnosti se lze připojit
k serveru LDAP tehdy, pokud server
LDAP vyžaduje pro přístup do databáze
přihlašovací údaje uživatele. Tato
možnost podporuje ověření Kerberos v2.

Při volbě této možnosti je třeba zadat
uživatele, heslo a doménu.

Poznámka

Tato možnost není

dostupná pro všechny produkty.

5

Použít přihlašovací údaje
uživatele k zařízení

Toto nastavení lze použít, pouze pokud je povoleno ověřování pro SMTP a
jednotliví uživatelé zařízení mají účty na serveru SMTP. Ve většině případů
je vhodnější použít možnost Použít veřejné přihlašovací údaje.

6

Použít veřejné přihlašovací
údaje

Toto nastavení slouží k nastavení jediného jména a hesla pro ověřování
SMTP pro zařízení, používaného všemi uživateli.

Veřejné přihlašovací údaje slouží k přímému připojení k serveru LDAP. Po
zadání veřejných přihlašovacích údajů tyto přihlašovací údaje zařízení
používá pro přístup do adresáře LDAP při použití zařízení libovolným
uživatelem.

7

Server LDAP

Zadejte název hostitele nebo adresu TCP/IP serveru LDAP, jehož databáze
obsahuje centralizovaný adresář.

Poznámka

Některé produkty rozpoznávají pouze adresy TCP/IP.

V takových případech se názvy hostitele převádějí na odpovídající
adresu TCP/IP.

8

Port

Zadejte číslo portu TCP/IP, na kterém server zpracovává požadavky na
protokol LDAP. Obvykle se jedná o port 3268.

9

Najít server

Klepnutím na toto tlačítko lze vyhledat dostupné servery LDAP.

10

Najít nastavení

Klepnutím na toto tlačítko lze spustit proces, kterým se produkt pokusí určit
nejlepší nastavení pro daný server při prohledávání databáze LDAP.

11

Kořen prohledávání

Slouží k zadání odlišeného názvu (DN) položky ve struktuře adresáře LDAP,
od které má pokračovat hledání adresy. Odlišené názvy tvoří dvojice
„přívlastek=hodnota“ oddělené čárkami. Například:

ou=nazevoddeleni,o=nazevfirmy

ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US

o=hp.com

Tabulka 4-7

Nastavení adresování (pokračování)

70

Kapitola 4 Nastavení možností digitálního odesílání

CSWW

background image

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

ou=technici,cn=uzivatele,dc=hp,dc=com

Poznámka

U některých serverů LDAP lze kořen prohledávání

ponechat prázdný (v takovém případě se předpokládá jeho
kořenový uzel).

12

Způsob vyhledávání informací
o uživateli zařízení

Výchozí nastavení serveru
Exchange 5.5

Tuto možnost zvolte, pokud se
připojujete k serveru Microsoft Exchange
Server 5.5 se spuštěným serverem
LDAP. Hodnoty atributu LDAP se
nastavují automaticky.

Výchozí nastavení služby
Active Directory

Tuto možnost zvolte, pokud se
připojujete k serveru Microsoft Exchange
2000 se spuštěným serverem LDAP.
Hodnoty atributu LDAP se nastavují
automaticky.

Vlastní

Tuto možnost zvolte, pokud je třeba
hodnoty atributu LDAP konfigurovat
ručně.

13

Porovnat zadané jméno
s atributem LDAP

Zadejte do databáze LDAP atribut, který identifikuje osobu adresáře.
Hodnota tohoto atributu se bude porovnávat se jménem, které uživatel
zadává pro načtení e-mailové adresy této osoby. Následující příklad uvádí
několik možných atributů LDAP:

uid: Identifikátor uživatele

cn: Společné jméno

sn: Příjmení

givenName: Jméno

14

U uživatele zařízení vyhledat
adresu elektronické pošty
pomocí atributu

Zadejte atribut LDAP, který obsahuje e-mailovou adresu osoby. Následující
příklad uvádí dva možné atributy LDAP:

rfc822Mailbox

mail

15

Pokročilé

Klepnutím na toto tlačítko otevřete novou obrazovku, na které lze nastavit
pokročilé funkce serveru LDAP. Další informace naleznete v části

Pokročilá

nastavení adresování

.

16

Test

Klepnutím na toto tlačítko lze testovat zadané nastavení.