Nápověda pro HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

Implementovaný webový server HP

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a záruka

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopírování, úpravy nebo překlad bez
předchozího písemného souhlasu jsou
zakázány, s výjimkou oprávnění
vyplývajících z autorského zákona.

Informace obsažené v tomto dokumentu
podléhají změnám bez předchozího
upozornění.

Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny ve výslovných
prohlášeních o záruce, která jsou součástí
dodávky těchto produktů a služeb. Žádné
informace uvedené v tomto dokumentu
nelze považovat za vyjádření dodatečné
záruky. Společnost HP neodpovídá za
technické nebo redakční chyby či opomenutí
v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Adobe® a PostScript® jsou ochranné
známky společnosti Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® a Windows® jsou ochranné
známky společnosti Microsoft registrované
v USA.

Edition 1, 5/2006

background image

Obsah

1 Přehled

Co je implementovaný webový server? ............................................................................................... 2

Funkce ................................................................................................................................ 2
HP Web Jetadmin a implementovaný webový server HP ................................................... 3

Systémové požadavky ......................................................................................................................... 4
Spuštění implementovaného webového serveru HP ........................................................................... 5
Přihlášení a odhlášení .......................................................................................................................... 6

Přihlášení jako správce ........................................................................................................ 6
Odhlášení jako správce ...................................................................................................... 7

Navigace v implementovaném webovém serveru HP .......................................................................... 8

2 Zobrazení stavu produktu z obrazovek Informace serveru HP EWS

Stav zařízení ..................................................................................................................................... 12
Stránka Konfigurace ........................................................................................................................... 14
Stav zásob .......................................................................................................................................... 17
Chybový protokol ................................................................................................................................ 19
Stránka Využití ................................................................................................................................... 20
Informace o zařízení ........................................................................................................................... 23
Ovládací panel ................................................................................................................................... 24
Tisk ..................................................................................................................................................... 25

Tisk souboru nebo aktualizace firmwaru z obrazovky Tisk ................................................ 26

3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

Konfigurovat zařízení ......................................................................................................................... 28

Použití nabídek na obrazovce Konfigurovat zařízení ........................................................ 29

Poštovní server .................................................................................................................................. 30

Konfigurace odchozích e-mailů ......................................................................................... 31
Konfigurace zpáteční e-mailové adresy ............................................................................. 31

Výstrahy ............................................................................................................................................. 32

Použití obrazovky Výstrahy u produktu ............................................................................ 33
Odeslání e-mailových příkazů do produktu ....................................................................... 37

Požadování stránek s informacemi pomocí e-mailové zprávy .......................... 37

AutoSend ............................................................................................................................................ 39

Zapnutí funkce AutoSend .................................................................................................. 40

Zabezpečenĺ ....................................................................................................................................... 41
Správce ověřování ............................................................................................................................. 42
Ověřování pomocí protokolu LDAP .................................................................................................... 43
Upravit další odkazy ........................................................................................................................... 46

Přidání odkazu ................................................................................................................... 47

CSWW

iii

background image

Odebrání odkazu ............................................................................................................... 47

Informace o zařízení ........................................................................................................................... 48
Jazyk .................................................................................................................................................. 49
Datum a čas ....................................................................................................................................... 51

Formát data a času ............................................................................................................ 51
Oprava odchylky hodin ...................................................................................................... 52

Čas probuzení .................................................................................................................................... 54

4 Nastavení možností digitálního odesílání

Použití softwaru HP DSS ................................................................................................................... 56
Obecná nastavení .............................................................................................................................. 57
Nastavení elektronické pošty ............................................................................................................. 58

Pokročilá nastavení elektronické pošty .............................................................................. 59

Nastavení faxu ................................................................................................................................... 61

Pokročilá nastavení faxu ................................................................................................... 62

Odeslání do složky ............................................................................................................................. 66

Přidání předdefinované složky ........................................................................................... 67
Úprava a prohlížení předdefinované složky ....................................................................... 68
Odstranění předdefinované složky .................................................................................... 68
Odstranění všech složek ................................................................................................... 68
Testování předdefinované složky ...................................................................................... 68

Adresování ......................................................................................................................................... 69

Pokročilá nastavení adresování ......................................................................................... 71

Adresář ............................................................................................................................................... 73

Další obrazovky adresáře .................................................................................................. 74

Protokol .............................................................................................................................................. 75
Předvolby ........................................................................................................................................... 77
Ověřování Kerberos ........................................................................................................................... 78

Inicializace ověřování Kerberos ......................................................................................... 78
Konfigurace Správce ověřování pro ověřování systémem Kerberos ................................. 80
Konfigurace nastavení adresy pro ověřování systémem Kerberos ................................... 80
K ověřování Kerberos použít ovládací panel zařízení MFP ............................................... 81

5 Správa provozu sítě z obrazovek Připojení do sítě

Přehled ............................................................................................................................................... 84

6 Použití dalších odkazů jako zdroje

hp instant support .............................................................................................................................. 88

Jak funguje hp instant support ........................................................................................... 88
Informace, které lze získat pomocí nástroje hp instant support ......................................... 88

Obchod se spotřebním materiálem .................................................................................................... 89
Podpora produktu .............................................................................................................................. 90
Můj poskytovatel služeb a Moje servisní smlouva .............................................................................. 91

Rejstřík ............................................................................................................................................................... 93

iv

CSWW

background image

Seznam tabulek

Tabulka 1-1 Implementovaný webový server HP ............................................................................................... 8
Tabulka 2-1 Stav zařízení ................................................................................................................................ 12
Tabulka 2-2 Stránka Konfigurace ..................................................................................................................... 16
Tabulka 2-3 Stav zásob .................................................................................................................................... 17
Tabulka 2-4 Chybový protokol .......................................................................................................................... 19
Tabulka 2-5 Stránka Využití ............................................................................................................................. 22
Tabulka 2-6 Tisk stránky .................................................................................................................................. 26
Tabulka 3-1 Konfigurovat zařízení ................................................................................................................... 28
Tabulka 3-2 Poštovní server ............................................................................................................................ 30
Tabulka 3-3 Výstrahy ....................................................................................................................................... 32
Tabulka 3-4 Vyžádání stránek s informacemi pomocí e-mailové zprávy ......................................................... 37
Tabulka 3-5 AutoSend ...................................................................................................................................... 39
Tabulka 3-6 Zabezpečenĺ ................................................................................................................................. 41
Tabulka 3-7 Správce ověřování ....................................................................................................................... 42
Tabulka 3-8 Ověřování pomocí protokolu LDAP .............................................................................................. 43
Tabulka 3-9 Upravit další odkazy ..................................................................................................................... 46
Tabulka 3-10 Jazyk .......................................................................................................................................... 49
Tabulka 3-11 Datum a čas ............................................................................................................................... 51
Tabulka 3-12 Čas probuzení ............................................................................................................................ 54
Tabulka 4-1 Obecná nastavení ........................................................................................................................ 57
Tabulka 4-2 Nastavení elektronické pošty ....................................................................................................... 58
Tabulka 4-3 Pokročilá nastavení elektronické pošty ........................................................................................ 60
Tabulka 4-4 Odeslat faxem .............................................................................................................................. 61
Tabulka 4-5 Pokročilá nastavení faxu .............................................................................................................. 63
Tabulka 4-6 Nastavení možností Odeslání do složky ...................................................................................... 66
Tabulka 4-7 Nastavení adresování .................................................................................................................. 69
Tabulka 4-8 Pokročilá nastavení adresování ................................................................................................... 72
Tabulka 4-9 Adresář ......................................................................................................................................... 73
Tabulka 4-10 Protokol ...................................................................................................................................... 75
Tabulka 4-11 Nastavení předvoleb .................................................................................................................. 77
Tabulka 5-1 Síťové nastavení .......................................................................................................................... 84

CSWW

v

background image

vi

CSWW

background image

Seznam tabulek

Obrázek 1-1 Dialogové okno Enter Network Password ..................................................................................... 6
Obrázek 1-2 Vzorová obrazovka serveru HP EWS ............................................................................................ 8
Obrázek 2-1 Obrazovka Stav zařízení ............................................................................................................. 12
Obrázek 2-2 Obrazovka Stránka Konfigurace ................................................................................................. 15
Obrázek 2-3 Obrazovka Stav zásob ................................................................................................................ 17
Obrázek 2-4 Obrazovka Chybový protokol ...................................................................................................... 19
Obrázek 2-5 Obrazovka Stránka Využití .......................................................................................................... 21
Obrázek 2-6 Obrazovka Informace o zařízení ................................................................................................. 23
Obrázek 2-7 Obrazovka Ovládací panel .......................................................................................................... 24
Obrázek 2-8 Obrazovka Tisk ............................................................................................................................ 25
Obrázek 3-1 Obrazovka Konfigurovat zařízení ................................................................................................ 28
Obrázek 3-2 Obrazovka Poštovní server ......................................................................................................... 30
Obrázek 3-3 Obrazovka Výstrahy .................................................................................................................... 32
Obrázek 3-4 Obrazovka Výstrahy - nastavení ................................................................................................. 34
Obrázek 3-5 Obrazovka Výstrahy - test ........................................................................................................... 36
Obrázek 3-6 Obrazovka AutoSend .................................................................................................................. 39
Obrázek 3-7 Obrazovka Zabezpečení ............................................................................................................. 41
Obrázek 3-8 Obrazovka Správce ověřování .................................................................................................... 42
Obrázek 3-9 Obrazovka Ověřování pomocí protokolu LDAP .......................................................................... 43
Obrázek 3-10 Obrazovka Upravit další odkazy ................................................................................................ 46
Obrázek 3-11 Obrazovka Informace o zařízení ............................................................................................... 48
Obrázek 3-12 Obrazovka Jazyk ....................................................................................................................... 49
Obrázek 3-13 Obrazovka Datum a čas ............................................................................................................ 51
Obrázek 3-14 Obrazovka Formát data a času ................................................................................................. 52
Obrázek 3-15 Obrazovka Datum a čas - oprava odchylky hodin ..................................................................... 52
Obrázek 3-16 Obrazovka Čas probuzení ......................................................................................................... 54
Obrázek 4-1 Obrazovka Obecná nastavení ..................................................................................................... 57
Obrázek 4-2 Obrazovka Nastavení elektronické pošty .................................................................................... 58
Obrázek 4-3 Obrazovka Pokročilá nastavení elektronické pošty ..................................................................... 60
Obrázek 4-4 Obrazovka Nastavení faxu .......................................................................................................... 61
Obrázek 4-5 Obrazovka Pokročilá nastavení faxu .......................................................................................... 63
Obrázek 4-6 Obrazovka Zadat kód PIN ........................................................................................................... 64
Obrázek 4-7 Obrazovka Diagnostika modemu ................................................................................................ 65
Obrázek 4-8 Obrazovka Odeslání do složky .................................................................................................... 66
Obrázek 4-9 Obrazovka Nastavení adresování ............................................................................................... 69
Obrázek 4-10 Obrazovka Pokročilá nastavení adresování .............................................................................. 72
Obrázek 4-11 Obrazovka Adresář .................................................................................................................... 73
Obrázek 4-12 Obrazovka Protokol ................................................................................................................... 75
Obrázek 4-13 Obrazovka Podrobnosti ............................................................................................................. 76

CSWW

vii

background image

Obrázek 4-14 Obrazovka Řešení problémů ..................................................................................................... 76
Obrázek 4-15 Obrazovka Nastavení předvoleb ............................................................................................... 77
Obrázek 5-1 Obrazovka Síťové nastavení ....................................................................................................... 84
Obrázek 6-1 Obrazovka Informace o zařízení ................................................................................................. 87

viii

CSWW

background image

1