HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Menú Print Quality (Qualitat d’impressió)

background image

Menú Print Quality (Qualitat d'impressió)

Nota

Els valors amb la indicació "(per defecte)" són els valors predeterminats de fàbrica.

Alguns elements del menú no tenen valors per defecte.

Taula 2-15

menú Print Quality (Qualitat d'impressió)

Element del menú

Element del menú
subordinat

Valors

Descripció

Set Registration (Definiu
registre)

Source (Origen)

All trays (Totes les
safates)

Tray <X>: (Safata <X>)
<contents>
(<continguts>) (trieu una
safata)

Utilitzeu

Set Registration (Definiu registre)

per canviar

l'alineació dels marges i centrar la imatge al full de dalt
a baix i d'esquerra a dreta. També podeu alinear la
imatge del davant amb la imatge impresa al darrere.

Seleccioneu la safata d'entrada d'origen per imprimir
la pàgina

Set Registration (Definiu registre)

.

Test Page (Pàgina de
prova)

Print (Imprimeix)

(botó)

Imprimiu un full de prova per configurar el registre.
Seguiu les instruccions impreses al full per ajustar les
safates.

Adjust Tray <X> (Ajusta la
safata <X>)

Passeu de -20 a 20 amb
els eixos X o Y.

0

és el

valor per defecte.

Encarregueu-vos de l'alineació de cada safata.

Quan el dispositiu crea una imatge, escaneja tot el full
d'un costat a l'altre mentre s'alimenta de dalt a baix cap
a l'interior del dispositiu.

Fuser Modes (Modes del
fusor)

<Tipus de paper>

Configureu el mode del fusor associat amb cada tipus
de material.

Restore Modes (Modes
de restauració)

Restore (Restaura)

(botó) Restaura els modes del fusor als paràmetres per

defecte.

Optimitza

Alta transferència

Normal

(per defecte)

Increased (Augmentat)

Optimitza els paràmetres del motor d'impressió per
aconseguir la millor qualitat d'impressió possible per a
totes les tasques i especifica el tipus de material.

More Separation 1 (Més
separació 1)

Off

(per defecte)

On

More Separation 2 (Més
separació 2)

Off

(per defecte)

On

Detall de línia

Off

(per defecte)

On

Fuser Temp
(Temperatura del fusor)

Normal

Reduced (Reduïda)

Restore Optimize
(Optimitzeu restauració)

Restore (Restaura)

(botó) Restaura tots els paràmetres del

Optimitza

als

paràmetres per defecte de fàbrica.

Resolution (Resolució)

300

600

FastRes 1200

(per

defecte)

ProRes 1200

Utilitzeu aquesta funció per seleccionar la resolució
d'impressió.

CAWW

Utilitzeu el menú Administration (Administració)

47

background image

Element del menú

Element del menú
subordinat

Valors

Descripció

REt

Off

Light (Clar)

Medium (Mitjà)

(per

defecte)

Dark (Fosc)

Activa la tecnologia de millora de la resolució (REt),
que suavitza els angles, les corbes i els marges de la
impressió. Totes les resolucions d'impressió, inclosa la
FastRes 1200, inclouen la tecnologia REt.

Economode (Mode
econòmic)

Enabled (S'ha habilitat)

Disabled (S'ha
deshabilitat)

(per defecte)

Si activeu el Mode econòmic, el dispositiu utilitza
menys tòner per pàgina però la qualitat de la impressió
es veu lleugerament reduïda.

Toner Density (Densitat
del tòner)

Trieu entre 1 i 5.

3

és el

valor per defecte.

Aclareix o enfosqueix la impressió. 1 és el més clar i 5
el valor més fosc.

Calibration/Cleaning
(Calibració/Neteja)

Auto Cleaning (Neteja
automàtica)

Enabled (S'ha habilitat)

Disabled (S'ha
deshabilitat)

(per defecte)

Si s'ha activat la neteja automàtica, el dispositiu
imprimeix una pàgina de neteja quan el comptador de
pàgines arriba al valor que s'ha establert a

Cleaning

Interval (Interval de neteja)

.

Nota

Disponible a l'MFPHP LaserJet

M5035X i HP LaserJet M5035XS.

Cleaning Interval (Interval
de neteja)

1000

(per defecte)

2000

5000

10000

20000

Indiqueu quan s'ha d'imprimir la pàgina de neteja.
L'interval per a la impressió d'aquesta pàgina es
mesura pel nombre de pàgines impreses.

Nota

Disponible a l'MFPHP LaserJet

M5035X i HP LaserJet M5035XS.

Auto Cleaning Size (Mida
de neteja automàtica)

Letter (Carta)

A4

Seleccioneu la mida de paper utilitzada per a la pàgina
de neteja.

Nota

Disponible a l'MFPHP LaserJet

M5035X i HP LaserJet M5035XS.

Create Cleaning Page
(Imprimeix pàgina de
neteja)

Create (Crea)

(botó)

Genera una pàgina per netejar l'excés de tòner del
roleu de pressió del fusor. La pàgina inclou
instruccions referents al procés de neteja.

Nota

No està disponible si s'ha instal·lat un

comunicador dúplex automàtic.

Process Cleaning Page
(Procesa la pàgina de
neteja)

Process (Procesa)

(botó)

Processa la pàgina de neteja creada utilitzant l'element
de menú

Create Cleaning Page (Imprimeix pàgina de

neteja)

. El procés dura 2,5 minuts màxim.

Si s'instal·la un comunicador dúplex automàtic, aquest
element crea la pàgina de neteja i la processa.

Taula 2-15

menú Print Quality (Qualitat d'impressió) (Continua)

48

Capítol 2 Tauler de control

CAWW