HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Missatges del tauler de control

background image

Missatges del tauler de control

Taula 11-1

Missatges del tauler de control

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

10.32.00 - Unauthorized Supply
(Subministrament no autoritzat)

S'ha instal·lat un subministrament que no ha
superat la prova d'autenticitat de
subministraments originals d'HP.

Si creieu que heu adquirit un
subministrament original d'HP, visiteu-nos
a

www.hp.com/go/anticounterfeit

. Qualsevol

reparació que es sol·liciti per un ús de
subministraments que no són d'HP o de
subministraments no autoritzats no queda
coberta pels acords de garantia. HP no pot
garantir la precisió o la disponibilitat
d'algunes funcions.

Per continuar la impressió, premeu OK.

10.XX.YY Supply memory error (Error de
memòria de subministrament)

El dispositiu no pot llegir o escriure a
l'etiqueta electrònica del cartutx d'impressió
o falta l'etiqueta electrònica del cartutx
d'impressió.

Torneu a instal·lar el cartutx d'impressió o
instal·leu un nou cartutx d'impressió d'HP.

11,XX - Internal clock error To continue
touch OK (Error de rellotge intern, per
continuar premeu OK)

El rellotge de temps real del dispositiu ha
tingut un error.

Quan el dispositiu està apagat i llavors
l'enceneu, definiu l'hora i la data al tauler de
control. Vegeu

Menú Time/Scheduling (Hora/

Planificació)

.

Si no heu resolt l'error, heu de substituir la
formatadora.

13,XX.YY - Jam in Tray 1 (Embús a la
safata 1)

Hi ha material embussat a la safata 1.

Traieu el material embussat de la safata 1.
Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos de la zona d'entrada
de la safata 1

.

13,XX.YY - Jam in Tray X (Embús a la
safata X)

Hi ha material embussat a la safata
especificada.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos de les zones
d'entrada de les safates 2 i 3.

o

Elimineu els

embussos de les zones d'entrada de les
safates opcionals.

.

13,XX.YY - Jam inside duplexer (Embús
dins el comunicador dúplex)

Hi ha material embussat al comunicador
dúplex.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos del comunicador
dúplex opcional

.

13,XX.YY - Paper wrapped around fuser
(Paper embolicat al fusor)

Hi ha hagut un embús perquè hi ha paper
embolicat al fusor.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla.

13.XX.YY - Jam inside left door (Embús
dins la porta esquerra)

Hi ha material embussat a la porta esquerra. Seguiu les instruccions que apareixen al

quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos de la grapadora/
apiladora

.

13.XX.YY - Jam inside lower-left door
(Embús dins la porta inferior esquerra)

Hi ha material embussat a la porta inferior
esquerra.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos del camí de sortida

.

13.XX.YY - Jam inside lower-right door
(Embús dins la porta inferior dreta)

Hi ha material embussat a la porta inferior
dreta.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos de les zones
d'entrada de les safates opcionals.

.

CAWW

Missatges del tauler de control 183

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

13.XX.YY - Jam inside middle-right door
(Embús dins la porta central dreta)

Hi ha material embussat a la porta central
dreta.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos de les zones
d'entrada de les safates 2 i 3.

.

13.XX.YY - Jam inside upper-right door
(Embús dins la porta superior dreta)

Hi ha material embussat a la porta superior
dreta.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos de la zona del cartutx
d'impressió

.

13.XX.YY - Stapler jam inside stapler door
(Embús de grapadora dins la porta de la
grapadora)

S'ha produït un embús dins la porta de la
grapadora.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos de grapes

.

20 Insufficient memory To continue touch
OK (No hi ha prou memòria. Per continuar
premeu OK)

El dispositiu ha rebut més dades de les que
pot emmagatzemar a la memòria disponible.
Potser heu intentat transferir massa macros,
fonts de programari o gràfics complexos.

Premeu

OK

per imprimir les dades

transferides (pot ser que s'hagin perdut
algunes dades) i, a continuació, simplifiqueu
la tasca d'impressió o instal·leu memòria
addicional.

21 Page too complex To continue touch
OK (Pàgina massa complexa. Per
continuar premeu OK)

El procés de formatat de la pàgina no era
prou ràpid per al dispositiu.

Premeu

OK

per imprimir les dades

transferides. (Potser s'han perdut dades.) Si
apareix aquest missatge sovint, simplifiqueu
la tasca d'impressió.

22 EIO <X> buffer overflow To continue
touch OK (Sobreeiximent del buffer <X>
d'EIO. Per continuar premeu OK)

S'han enviat massa dades a la targeta EIO a
la ranura especificada (X). Potser s'utilitza un
protocol de comunicacions incorrecte.

Premeu

OK

per imprimir les dades

transferides. (Potser s'han perdut dades.)

Comproveu la configuració de l'amfitrió. Si
encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

22 Embedded I/O buffer overflow To
continue touch OK (Sobreeiximent del
buffer d'E/S incrustat. Per continuar
premeu OK)

S'han enviat massa dades al servidor
d'impressió incrustat HP Jetdirect.

Premeu

OK

per imprimir les dades

transferides. (Potser s'han perdut dades.)

22 USB I/O buffer overflow To continue
touch OK (Sobreeiximent del buffer d'E/S
USB. Per continuar premeu OK)

S'han enviat massa dades al buffer USB.

Premeu

OK

per esborrar el missatge d'error.

(Es perdran dades.)

30.1.YY Scanner failure (Error d'escàner)

Ha aparegut un error a l'escàner.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Assegureu-vos que la tanca de l'escàner és
oberta.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

40 Bad serial transmission To continue
touch OK (Transmissió de sèrie errònia.
Per continuar premeu OK)

Ha aparegut un error de dades de sèrie
(paritat, trama o sobreescriptura de línia)
mentre l'ordinador enviava dades.

Premeu

OK

per esborrar el missatge d'error.

(Es perdran dades.)

40 EIO <X> bad transmission To continue
touch OK (Transmissió errònia <X> d'EIO.
Per continuar premeu OK)

S'ha perdut la connexió entre el dispositiu i la
targeta EIO a la ranura especificada.

Premeu

OK

per esborrar el missatge d'error

i continuar la impressió.

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

184 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

40 Embedded I/O bad transmission To
continue touch OK (Transmissió errònia
d'E/S incrustada. Per continuar premeu
OK)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o

www.hp.com/go/

M5025_software

o

www.hp.com/go/

M5035_software

.)

41.3 - Load tray <XX> (Carregueu la safata
<XX>): <Tipus>, <Mida>

El material que heu carregat a la safata és
més llarg o més curt a la direcció
d'alimentació que la mida configurada a la
safata.

Premeu

OK

per visualitzar Tray <X> Size

(Mida safata <X>). Torneu a configurar la
mida en una safata perquè el dispositiu utilitzi
una safata carregada amb la mida del
material sol·licitat per a la tasca d'impressió.
Si el missatge no s'esborra automàticament
del dispositiu del tauler de control, apagueu
el dispositiu i després enceneu-lo.

41.3 - Load tray <XX> To use another tray,
touch OK (Carregueu la safata <XX> Per
utilitzar una altra safata premeu OK)

La safata especificada no conté la mida de
material especificat.

Premeu

OK

per utilitzar una safata que

contingui material de la mida correcta.

41.X Error To continue touch OK (Error.
Per continuar premeu OK)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Premeu

OK

per esborrar l'error. Si l'error no

s'elimina, apagueu el dispositiu i després
enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

49,XXXXX ERROR To continue turn off
then on (ERROR Per continuar apagueu-
lo i després enceneu-lo)

Ha aparegut un error crític de
microprogramari.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

50.X FUSER ERROR To continue turn off
then on (ERROR DE FUSOR Per continuar
apagueu-lo i després enceneu-lo)

Ha aparegut un error de fusor.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

51.XY ERROR To continue turn off then on
(ERROR Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

52.XY ERROR To continue turn off then on
(ERROR Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

CAWW

Missatges del tauler de control 185

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

53.XY.ZZ CHECK RAM DIMM SLOT <X> To
continue turn off then on (COMPROVEU
RANURA PER A DIMM DE RAM <X> Per
continuar apagueu-lo i després enceneu-
lo)

Ha aparegut un problema a la memòria del
dispositiu. No s'utilitzarà el DIMM que ha
provocat l'error.

Potser haureu de tornar a instal·lar o
substituir el DIMM especificat.

Apagueu el dispositiu i substituïu el DIMM.
Vegeu

Instal·leu memòria de la impressora

.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

54.XX ERROR

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR To
continue turn off then on (ERROR DE
CONTROLADOR CD Per continuar
apagueu-lo i després enceneu-lo)

No hi ha comunicació entre el motor
d'impressió i la formatadora.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

56.XX ERROR To continue turn off then on
(ERROR Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

57.X ERROR To continue turn off then on
(ERROR Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

58.XX ERROR To continue turn off then on
(ERROR Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

186 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

59.XY ERROR To continue turn off then on
(ERROR Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

62 NO SYSTEM To continue turn off then
on (SENSE SISTEMA Per continuar
apagueu-lo i després enceneu-lo)

Ha aparegut un problema al microprogramari
del dispositiu.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de servei o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

64 ERROR To continue turn off then on
(ERROR Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error de buffer de l'escàner.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de servei o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

68.X Permanent storage full
(Emmagatzematge permanent ple)

El dispositiu NVRAM és ple. Probablement
alguns paràmetres desats a l'NVRAM s'han
restablert als valors per defecte de fàbrica. La
impressió pot continuar però poden aparèixer
algunes funcions inesperades si ha aparegut
un error en l'emmagatzematge permanent.

Premeu

OK

per esborrar el missatge. Si

l'error no s'elimina, apagueu el dispositiu i
després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de servei o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

68.X Permanent storage write fail
(L'escriptura a l'emmagatzematge
permanent ha fallat)

El dispositiu NVRAM no pot escriure. La
impressió pot continuar però poden aparèixer
algunes funcions inesperades si ha aparegut
un error en l'emmagatzematge permanent.

Premeu

OK

per esborrar el missatge. Si

l'error no s'elimina, apagueu el dispositiu i
després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

68.X Storage error settings changed To
continue touch OK (Error
d'emmagatzematge, ha canviat la
configuració. Per continuar premeu OK)

Un o més paràmetres del dispositiu no són
vàlids i s'han restablert als paràmetres per
defecte de fàbrica. La impressió pot continuar
però poden aparèixer algunes funcions
inesperades si ha aparegut un error en
l'emmagatzematge permanent.

Premeu

OK

per esborrar el missatge. Si

l'error no s'elimina, apagueu el dispositiu i
després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

69.X ERROR To continue turn off then on
(ERROR. Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error temporal d'impressió.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

CAWW

Missatges del tauler de control 187

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

79.XXXX ERROR To continue turn off then
on (ERROR Per continuar apagueu-lo i
després enceneu-lo)

Ha aparegut un error crític de maquinari.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

8X.YYYY EIO ERROR To continue turn off
then on (ERROR D'EIO Per continuar
apagueu-lo i després enceneu-lo)

La targeta accessòria d'EIO ha trobat un error
crític, especificat a YYYY.

Seguiu les accions següents per esborrar el
missatge.

1.

Apagueu el dispositiu i després
enceneu-lo.

2.

Apagueu el dispositiu, torneu a instal·lar
l'accessori d'EIO i després enceneu el
dispositiu.

3.

Substituïu l'accessori d'EIO.

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
To continue turn off then on (ERROR DE
JETDIRECT INSCRUSTAT Per continuar
apagueu-lo i després enceneu-lo)

El servidor d'impressió HP Jetdirect incrustat
ha trobat un error crític, especificat a YYYY.

Apagueu el dispositiu i després enceneu-lo.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

Access denied menus locked (Accés
denegat menús bloquejats)

La funció de tauler de control que intenteu
utilitzar s'ha bloquejat per prevenir un accés
no autoritzat.

Poseu-vos en contacte amb l'administrador
de la xarxa.

Action not currently available for Tray <X>
Tray size cannot be any size/any custom
(Acció actualment no disponible per a la
safata <X> La mida de la safata no pot ser
qualsevol mida/qualsevol valor
personalitzat)

S'ha sol·licitat un document a doble cara des
de la safata definida com Any size
(Qualsevol mida) o Any custom (Qualsevol
valor personalitzat). No es permet realitzar la
funció d'impressió dúplex des d'una safata
definida com Any size (Qualsevol mida) o
Any custom (Qualsevol valor personalitzat).

Seleccioneu una altra safata o torneu-la a
configurar.

Authentication Required (Autenticació
necessària)

S'ha habilitat l'autenticació per a aquesta
funció o destinació. Es sol·licita un nom
d'usuari i una contrasenya.

Teclegeu el nom d'usuari i la contrasenya o
poseu-vos en contacte amb l'administrador
de la xarxa.

Authentication Required To Use This
Feature (Autenticació necessària per
utilitzar aquesta funció)

Es sol·licita un nom d'usuari i una
contrasenya.

Teclegeu el nom d'usuari i la contrasenya o
poseu-vos en contacte amb l'administrador
de la xarxa.

Bad duplexer connection (Mala connexió
del comunicador dúplex)

L'accessori d'impressió dúplex no s'ha
connectat correctament al dispositiu.

Traieu i torneu a instal·lar el comunicador
dúplex.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

188 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

Chosen personality not available To
continue touch OK (La personalitat
seleccionada no està disponible Per
continuar premeu OK)

Una tasca d'impressió sol·licita un idioma
(personalitat) que no està disponible per a
aquest dispositiu. No s'imprimirà la tasca i es
suprimirà de la memòria.

Per imprimir la tasca utilitzeu un controlador
d'impressora per a un idioma d'impressora
diferent o afegiu l'idioma sol·licitat al
dispositiu (si es pot). Per veure la llista de
personalitats disponibles imprimiu la pàgina
de configuració. Vegeu

Utilitzeu pàgines

d'informació

.

Connexió de xarxa sol·licitada per a
l'enviament digital. Poseu-vos en
contacte amb l'administrador.

S'ha configurat un enviament digital però no
s'ha detectat la connexió a la xarxa.

Comproveu la connexió de la xarxa. Vegeu

Resolució de problemes d'impressió de
xarxa

. Poseu-vos en contacte amb

l'administrador de la xarxa.

Digital send communication error (Error
de comunicació d'enviament digital)

Ha aparegut un error a la tasca d'enviament
digital.

Poseu-vos en contacte amb l'administrador
de la xarxa.

Document feeder cover open (Coberta de
l'alimentador de documents oberta)

La coberta de l'alimentador de documents
(ADF) és oberta.

Tanqueu la coberta de l'alimentador de
documents (ADF). Seguiu les instruccions
que apareixen al quadre de diàleg en
pantalla.

Document feeder empty (Alimentador de
documents buit)

L'alimentador de documents (ADF) no té
paper.

Carregueu paper a la safata d'entrada de
l'alimentador de documents (ADF).

Document feeder paper jam (Embús de
paper a l'alimentador de documents)

Hi ha material embussat a l'alimentador de
documents (ADF).

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla. Vegeu

Elimineu

els embussos de l'alimentador de documents
automàtic (ADF)

.

Document feeder pick error (Error de
recollida a l'alimentador de documents)

L'alimentador de documents (ADF) ha trobat
un error mentre recollia material.

Comproveu que l'original no conté més de 50
pàgines. Seguiu les instruccions que
apareixen al quadre de diàleg en pantalla.

E-mail Gateway did not accept the job
because the attachment was too large (La
passarel·la de correu electrònic no
accepta la tasca perquè el document
adjunt és massa gros).

Els documents escanejats superen la mida
màxima del servidor.

Torneu a enviar la tasca amb una resolució
més baixa, amb una configuració de mida de
fitxer més petita o amb menys pàgines.
Vegeu

Utilitzeu el servidor web incrustat

per

saber com reduir la mida del document
adjunt. Poseu-vos en contacte amb
l'administrador de la xarxa per poder enviar
documents escanejats amb la funció de
correus electrònics múltiples.

E-mail Gateway did not respond. Job
failed. (La passarel·la de correu electrònic
no respon. Ha fallat la tasca.)

Una passarel·la ha superat el valor de temps
d'espera.

Valideu l'adreça IP d'SMTP Vegeu

Resolució

de problemes de correu electrònic

.

E-mail Gateway rejected the job because
of the addressing information. Job failed.
(La passarel·la de correu electrònic ha
rebutjat la tasca per la informació de
l'adreça. Ha fallat la tasca.)

Una o més adreces de correu electrònic són
incorrectes.

Torneu a enviar la tasca amb les adreces
correctes.

Error executing Digital Send job. Job
failed. (Error d'execució de la tasca
d'enviament digital. Ha fallat la tasca.)

Ha fallat la tasca d'enviament digital i no es
pot enviar.

Intenteu tornar a enviar la tasca una altra
vegada.

Folder list is full. To add a folder, you must
first delete a folder. (La llista de carpetes
és plena. Per afegir una carpeta primer
n'heu d'eliminar una.)

El dispositiu limita el nombre de carpetes que
es poden crear.

Elimineu una carpeta que no utilitzeu per
afegir-ne una de nova.

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

CAWW

Missatges del tauler de control 189

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

HP digital sending: delivery error
(Enviament digital d'HP: error
d'enviament)

Ha fallat la tasca d'enviament digital i no es
pot enviar.

Torneu a enviar la tasca.

Insert or close tray <XX> (Inseriu o
tanqueu la safata <XX>)

La safata especificada és oberta o no hi és.

Inseriu o tanqueu la safata especificada per
continuar.

Install black cartridge (Instal·leu un
cartutx negre)

El cartutx d'impressió s'ha desinstal·lat o no
s'ha instal·lat correctament.

Substituïu o torneu a instal·lar el cartutx
d'impressió correctament per continuar la
impressió.

Insufficient memory to load fonts/data
<device> To continue touch OK (No hi ha
prou memòria per carregar fonts/dades
del <dispositiu> Per continuar premeu
OK)

El dispositiu no té prou memòria per carregar
les dades (per exemple, fonts o macros) de
la ubicació especificada.

Premeu

OK

per continuar sense aquesta

informació. Si encara apareix el missatge,
afegiu més memòria.

Jam in document feeder (Embús a
l'alimentador de documents )

Hi ha material embussat a l'alimentador de
documents (ADF).

Traieu el material embussat de l'alimentador
de documents (ADF). Seguiu les instruccions
que apareixen al quadre de diàleg en
pantalla, o vegeu

Elimineu els embussos de

l'alimentador de documents automàtic
(ADF)

.

Si encara apareix el missatge després
d'eliminar l'embús, potser hi ha un sensor
encallat o trencat. Poseu-vos en contacte
amb un proveïdor de serveis o d'assistència
autoritzat d'HP. Vegeu el prospecte
d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/

M5025mfp

o

www.hp.com/support/

M5035mfp

.

LDAP server is not responding. Contact
administrator. (El servidor LDAP no
respon. Poseu-vos en contacte amb
l'administrador.)

El servidor LDAP ha superat el valor de
temps d'espera per a una petició d'adreça.

Comproveu l'adreça del servidor LDAP.
Vegeu

Resolució de problemes de correu

electrònic

. Poseu-vos en contacte amb

l'administrador de la xarxa.

Load Tray 1: (Carregueu safata 1:)
<tipus>, <mida>

La safata és buida o s'ha configurat per a una
mida diferent de la que es sol·licita.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla.

Manually feed: (Alimentació manual:)
<tipus>, <mida>

La tasca especificada necessita una
alimentació manual de la safata 1.

Carregueu el material sol·licitat a la safata 1.

Per anul·lar el missatge premeu

OK

per

utilitzar un tipus i una mida de material
disponible en una altra safata.

Non HP supply installed Economode
disabled (S'ha instal·lat un
subministrament que no és d'HP. El mode
Econòmic s'ha deshabilitat)

S'ha instal·lat un subministrament que no és
d'HP o un subministrament reomplert d'HP.

Seguiu les instruccions que apareixen al
quadre de diàleg en pantalla.

Novell Login Required (Inici de sessió
Novell sol·licitat)

S'ha habilitat l'autenticació Novell per a
aquesta destinació.

Introduïu les credencials de la xarxa Novell
per accedir als paràmetres de còpia i de fax.

Order black cartridge (Encarregueu un
cartutx negre)

El nombre de pàgines que queden per al
cartutx d'impressió ha arribat al llindar baix.
El dispositiu es va definir per aturar la
impressió quan cal encarregar
subministraments.

Premeu

OK

per continuar la impressió fins

que el cartutx d'impressió es quedi sense
tòner.

Per encarregar un cartutx d'impressió nou,
vegeu

Comanda de consumibles, peces i

accessoris

.

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

190 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

Order staple cartridge (Encarregueu un
cartutx de grapes)

Queden menys de 20 grapes al cartutx de
grapes. La impressió pot continuar.

Encarregueu un cartutx de grapes nou.
Vegeu

Comanda de consumibles, peces i

accessoris

.

Output bin <X> full (Safata de sortida <X>
plena)

La safata de sortida especificada és plena i
no es pot continuar la impressió.

Buideu la safata per continuar la impressió.

Output paper path open (Camí de sortida
del paper obert)

La porta de la grapadora és oberta i heu de
tancar-la abans de continuar la impressió.

Assegureu-vos que el cartutx de grapes es
col·loca a la posició correcta i que la porta de
la grapadora s'ha tancat.

Password or name is incorrect. Please
enter correct login. (La contrasenya o el
nom és incorrecte. Introduïu un inici de
sessió correcte.)

No s'ha teclejat correctament el nom d'usuari
o la contrasenya.

Torneu a teclejar el nom d'usuari i la
contrasenya.

PIN is incorrect. Please enter a 4-digit PIN.
(El PIN és incorrecte. Introduïu un PIN de
4 dígits.)

El format del PIN és incorrecte.

Teclegeu el PIN de 4 dígits.

PIN is incorrect. Please re-enter PIN. (El
PIN és incorrecte. Torneu a introduir el
PIN.)

No s'ha teclejat correctament el PIN.

Torneu a teclejar el PIN.

Please turn device off and install hard
disk. (Apagueu el dispositiu i instal·leu el
disc dur.)

La tasca sol·licitada necessita un disc dur
però el dispositiu no té cap disc dur instal·lat.

Apagueu el dispositiu i instal·leu el disc dur.

Reinsert duplexer (Torneu a introduir el
comunicador dúplex)

Heu tret el comunicador dúplex i cal tornar-lo
a instal·lar.

Torneu a introduir el comunicador dúplex al
dispositiu.

Replace black cartridge (Substituïu el
cartutx negre)

El cartutx d'impressió s'ha quedat sense
tòner. No podeu continuar imprimint perquè
podríeu fer malbé el dispositiu.

Nota

Segons la configuració del

dispositiu aquest missatge pot
aparèixer quan cal encarregar un
cartutx d'impressió nou. En aquest
cas, el missatge indica que podeu
prémer OK per continuar la
impressió.

Substituïu el cartutx d'impressió. Vegeu

Canvieu el cartutx d'impressió

.

Replace black cartridge To continue
touch OK (Substituïu el cartutx negre. Per
continuar premeu OK)

El cartutx d'impressió s'ha quedat sense
tòner.

Substituïu el cartutx d'impressió. (Vegeu

Canvieu el cartutx d'impressió

.)

Replace staple cartridge (Substituïu el
cartutx de grapes)

La grapadora s'ha quedat sense grapes.

Substituïu el cartutx de grapes.

Carregueu

grapes

. Si voleu saber com encarregar un

cartutx de grapes nou, vegeu

Comanda de

consumibles, peces i accessoris

.

Resend stapler/stacker firmware (Torneu
a enviar microprogramari de grapadora/
apiladora)

S'ha produït un error en actualitzar el
microprogramari de la grapadora/apiladora.

Torneu a enviar l'actualització.

Sanitizing disk <X>% complete Do not
power off (S'està netejant el disc, s'ha
completat el <X>%. No l'apagueu.)

S'està netejant el disc dur.

Poseu-vos en contacte amb l'administrador
de la xarxa.

Scan failure Press Start to rescan (Ha
fallat l'escàner. Premeu Start per tornar a
escanejar)

No ha funcionat l'escàner i cal tornar a
escanejar els documents.

Si cal torneu a col·locar el document per
escanejar-lo i, a continuació, premeu

Start

.

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

CAWW

Missatges del tauler de control 191

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

SMTP gateway not responding (La
passarel·la SMTP no respon)

La passarel·la SMTP ha superat el valor
d'espera màxim.

Comproveu l'adreça del servidor de correu
electrònic. Vegeu

Resolució de problemes de

correu electrònic

. Poseu-vos en contacte

amb l'administrador de la xarxa.

The digital sending service at <IP
Address> does not service this MFP.
Contact administrator. (El servei
d'enviament digital a <l'adreça IP> no és
vàlid per a aquesta impressora polivalent.
Poseu-vos en contacte amb
l'administrador.)

El dispositiu no es comunica amb l'adreça IP
especificada.

Comproveu l'adreça IP. Poseu-vos en
contacte amb l'administrador de la xarxa.

The digital sending service must be
upgraded to support this version of the
MFP firmware. Contact administrator. (Cal
ampliar el servei d'enviament digital per a
aquesta versió de microprogramari de la
impressora polivalent. Poseu-vos en
contacte amb l'administrador.)

El servei d'enviament digital no funciona per
a aquesta versió de microprogramari del
dispositiu instal·lat actualment.

Comproveu la versió del microprogramari.
Poseu-vos en contacte amb l'administrador
de la xarxa.

The folder you have entered is not a valid
folder (La carpeta que heu introduït no és
una carpeta vàlida).

No s'ha introduït correctament el nom de la
carpeta o la carpeta no existeix.

Torneu a introduir correctament el nom de la
carpeta o afegiu la carpeta.

Too many pages in job to staple (La tasca
té massa pàgines i no es pot grapar)

El nombre màxim de pàgines que es poden
grapar és 30.

Si la tasca d'impressió té més de 30 pàgines,
grapeu-la manualment.

Unable to connect (No s'ha pogut
connectar)

No s'ha detectat cap connexió de xarxa.

Comproveu la connexió de la xarxa. Poseu-
vos en contacte amb l'administrador de la
xarxa.

Unable to copy (No s'ha pogut copiar)

El dispositiu no ha pogut copiar el document.
Si encara apareix el missatge, poseu-vos en
contacte amb un proveïdor de serveis o
d'assistència autoritzat d'HP. (Vegeu el
prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

Per ocultar el missatge temporalment i així
poder enviar un fax o un correu electrònic
premeu

Hide

(Oculta).

Unable to send (No s'ha pogut enviar)

No s'ha detectat cap connexió a la xarxa.

Comproveu la connexió de la xarxa. Poseu-
vos en contacte amb l'administrador de la
xarxa.

Unable to send fax. Please check fax
configuration. (No s'ha pogut enviar el fax.
Comproveu la configuració del fax.)

El dispositiu no pot enviar una tasca de fax.

Poseu-vos en contacte amb l'administrador
de la xarxa.

Unable to send job (No s'ha pogut enviar
la tasca)

El dispositiu no pot enviar una tasca.

Per ocultar el missatge temporalment i així
poder enviar un correu electrònic premeu

Hide

(Oculta). Si encara apareix el missatge,

poseu-vos en contacte amb un proveïdor de
serveis o d'assistència autoritzat d'HP.
(Vegeu el prospecte d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

Unable to store job (No s'ha pogut
emmagatzemar la tasca)

El dispositiu no pot emmagatzemar una
tasca.

Per ocultar el missatge temporalment i així
poder enviar un fax o un correu electrònic
premeu

Hide

(Oculta). Si encara apareix el

missatge, poseu-vos en contacte amb un
proveïdor de serveis o d'assistència
autoritzat d'HP. (Vegeu el prospecte
d'ajuda d'HP o aneu a

www.hp.com/support/

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

192 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

Missatge del quadre de comandament

Descripció

Acció recomanada

M5025mfp

o

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

User name or password is incorrect.
Please re-enter. (El nom d'usuari o la
contrasenya són incorrectes. Torneu a
introduir-los.)

No s'ha teclejat correctament el nom d'usuari
o la contrasenya.

Torneu a teclejar el nom d'usuari i la
contrasenya.

User name, job name, or PIN is missing
(Falta el nom d'usuari, el nom de la tasca
o el PIN).

No s'ha seleccionat o teclejat un o més dels
elements sol·licitats.

Seleccioneu el nom d'usuari i el nom de la
tasca correctes i teclegeu el PIN correcte.

Taula 11-1

Missatges del tauler de control (Continua)

CAWW

Missatges del tauler de control 193